Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Família i Infància

Les competències en Família i Infància es desenvolupen en dos nivells d'atenció:

Depenent de l’edat dels menors, es poden distingir dos serveis:

Atenció Prenatal i Primera Infància (APPI) Servei especialitzat en l’atenció a famílies amb menors de 0 a 3 anys. Aquest servei presta una atenció integral (preventiva en el cas de famílies gestants que es troben a l’espera de tindre família, a través del programa “Entendre el Bebé” i una atenció interventora amb el programa “Suport a nous pares i mares amb dificultat social que posseeixen un menor entre 0 i 3 anys; així com Orientació a aquells pares que tenen certes dificultats o la necessitat de pautes i orientacions a l’hora de desenvolupar la tasca de criança durant la primera infància.

Equip específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA). És el servei responsable de l’atenció i intervenció amb famílies en situacions de vulnerabilitat i conflicte, amb menors que han superat la primera infància, que requereixen orientació psicosocial, mediació o teràpia per a resoldre la situació en què es troben. Prioritzant l'actuació en famílies amb menors en situació de desemparament, guarda o risc.

Les competències d’aquests serveis es poden agrupar tenint en compte les tasques que duguen a terme i aquestes poden ser de dos tipus:

Tasca de Protecció de Menors:
Aquestes tasques corresponen als Equips municipals, investigar les possibles situacions de desprotecció i, si és el cas, apreciar si hi ha risc per al menor o fer una proposta a la Direcció Territorial de Benestar Social de mesures de protecció.

Tasques de suport a les famílies en el desenvolupament com a família i com a individus:
Hem d'ajudar les famílies amb els recursos tècnics i materials de què disposem, en els casos en què es presenten dificultats que puguen afectar el desenvolupament dels seus fills. Els plans de suport familiar són sempre obligats, sempre que es veja un risc o l’administració haja resolt que s’aplique una mesura de protecció.