Està en: Àrees > Serveis Socials > Notícies

Notícies

Publicada el dia 24/10/2022
Consulta pública prèvia de l’esborrany del Reglament del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència del municipi d’Alcoi- CliAlcoi

D'acord amb el Pla Normatiu Anual 2022 de l'Ajuntament d'Alcoi aprovat per Resolució d'Alcaldia número 5652/2021 de 21/12/2021, 1ra modificació: Resolució d'Alcaldia número 230/2022 de 17/01/2022, 2na modificació: Resolució d'Alcaldia número 1944/2022 de 12/04/2022 i 3ra modificació: Resolució d'Alcaldia número 4992/2022 de 27/09/2022, i en compliment del previst a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa públic l'esborrany del Reglament del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència del Municipi d’Alcoi- CliAlcoi.

 

Aquest procés no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Regiment Local (article 49) per a la presentació de reclamacions i suggeriments amb posterioritat a l’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament.

L’esborrany del reglament està disponible per a la seua consulta física al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), situat al carrer Sant Llorenç número 4, i per a la seua consulta telemàtica en el Tauler d'anuncis i edictes electrònics de l’Ajuntament d’Alcoi.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a l’esborrany pels següents mitjans:

  • Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcoi (C/ Sant Llorenç número 2, planta baixa), sol·licitant Cita prèvia.
  • Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi: Catàleg de tràmits/Tots els tràmits/Sol·licitud de propòsit general.
  • Per qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la seua publicació en el Tauler d’anuncis i edictes electrònics.