Està en: Àrees > Serveis Socials > Notícies

Notícies

Publicada el dia 21/10/2022
Consulta pública prèvia de l’esborrany del Reglament de la Comissió municipal d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi

D'acord amb el Pla Normatiu Anual 2022 de l'Ajuntament d'Alcoi aprovat per Resolució d’Alcaldia número 5652/2021 de 21/12/2021, 1ra. modificació: Resolució d’Alcaldia número 230/2022 de 17/01/2022, 2na modificació: Resolució d’Alcaldia número 1944/2022 de 12/04/2022 i 3ra modificació: Resolució d’Alcaldia número 4992/2022 de 17/09/2022, i en compliment del previst a l'article 133 de la la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa públic l’esborrany del REGLAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI

Aquest procés no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regiment Local (article 49) per a la presentació de reclamacions i suggeriments amb posterioritat a l’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament.

L’esborrany del reglament està disponible per a la seua consulta física al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), situat al carrer Sant Llorenç número 4, i per a la seua consulta telemàtica en el Tauler d'anuncis i edictes electrònics de l’Ajuntament d’Alcoi.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a l’esborrany pels següents mitjans:

  • Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcoi (C/ Sant Llorenç número 2, planta baixa), sol·licitant Cita prèvia.
  • Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi: Catàleg de tràmits/Tots els tràmits/ Sol·licitud de propòsit general.
  • Per qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la seua publicació en el Tauler d’anuncis i edictes electrònics.