Notícies

Publicada el dia 23/11/2022
Consulta pública prèvia del projecte de reglament dels serveis Menjar a casa i Major a casa de l’Ajuntament d’Alcoi.

D'acord amb el Pla Normatiu Anual 2022 de l'Ajuntament d'Alcoi aprovat per Resolució d’Alcaldia número 5652/2021 de 21/12/2021, 1a. modificació: Resolució d’Alcaldia número 230/2022 de 17/01/2022, 2a. modificació: Resolució d’Alcaldia número 1944/2022 de 12/04/2022 i 3a. modificació: Resolució d’Alcaldia número 4992/2022 de 27/09/2022, i en compliment del previst a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa públic el document per a la consulta pública prèvia d’aquest reglament.

Aquest procés no exclou el determinat per l’article 49 de la Llei 7/85, d´2 d´abril, Reguladora de les Bases del Regiment Local per a la presentació de reclamacions i suggeriments amb posterioritat a l’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament.

El document per a la consulta pública prèvia està disponible per a la seua consulta física en el Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), situat al carrer Sant Llorenç número 4, i per a la seua consulta telemàtica en el Tauler d'anuncis i edictes electrònics de l'Ajuntament d'Alcoi.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a l'esborrany pels següents mitjans:

  • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (C/ Sant Llorenç número 2, planta baixa), sol·licitant Cita prèvia.
  • Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi: Catàleg de tràmits/Tots els tràmits/ Sol·licitud de propòsit general.
  • Per qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la seua publicació en el Tauler d'anuncis i edictes electrònics (finalitza el 09/12/2022).