Notícies

Publicada el dia 26/12/2022
Consulta pública prèvia del projecte de reglament del consell de participació de gent gran de l’Ajuntament d’Alcoi.

D'acord amb el Pla Normatiu Anual 2022 de l'Ajuntament d'Alcoi aprovat per Resolució d’Alcaldia número 5652/2021 de 21/12/2021, 1a modificació: Resolució d’Alcaldia número 230/2022 de 17/01/2022, 2a modificació: Resolució d’Alcaldia número 1944/2022 de 12/04/2022 i 3a modificació: Resolució d’Alcaldia número 4992/2022 de 27/09/2022, i en compliment del previst a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa públic el document per a la consulta pública prèvia d’aquest reglament.

Aquest procés no exclou el determinat per l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Regiment Local per a la presentació de reclamacions i suggeriments amb posterioritat a l’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament.

El document per a la consulta pública prèvia està disponible per a la seua consulta física en el Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), situat al carrer Sant Llorenç número 4, i per a la seua consulta telemàtica en el Tauler d'anuncis i edictes electrònics de l'Ajuntament d'Alcoi.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a l'esborrany pels següents mitjans:

  • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (C/ Sant Llorenç número 2, planta baixa), sol·licitant Cita prèvia.
  • Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi: Catàleg de tràmits/Tots els tràmits/ Sol·licitud de propòsit general.
  • Per qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà d'10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la seua publicació en el Tauler d'anuncis i edictes electrònics. Finalitza el 10 de gener de 2023.