Notícies

Publicada el dia 06/10/2023
Aprovació provisional del Reglament dels serveis 'Menjar a casa' i 'Major a casa' de l'Ajuntament d'Alcoi

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de setembre de 2023, ha acordat l’aprovació provisional del Reglament dels Serveis 'Menjar a Casa' i 'Major a Casa' de l’Ajuntament d’Alcoi.

De conformitat amb el que disposa el art.49 de la Llei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, s’exposa al públic durant trenta dies hàbils, contats a partir del següent al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOPA n.º 189 de 29/09/2023), període dintre del qual les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimen oportunes.

En el supòsit de no presentar-se cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat aquest reglament i es procedirà a la seua publicació integra de conformitat amb l’article 70.2 de la referida Llei per a la seua entrada en vigor.

El text del reglament està disponible per a la seua consulta física en el Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), situat al carrer Sant Llorenç número 4, i per a la seua consulta telemàtica en el Tauler d'anuncis i edictes electrònics de l'Ajuntament d'Alcoi. Poden fer les reclamacions i suggeriments pels següents mitjans:

  • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (C/ Sant Llorenç número 2, planta baixa), sol·licitant Cita prèvia.

  • Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi: Catàleg de tràmits/Tots els tràmits/ Sol·licitud de propòsit general.

  • Per qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de presentació de reclamacions i suggeriments: des del 2 d’octubre de 2023 fins al 15 de novembre de 2023, ambdós inclosos.