Cultura

Està en: Àrees > Cultura > Àrea de cultura > null > null > 2019

CONVOCATÒRIA PROGRAMA DE PREMIS DE CREACIÓ I INVESTIGACIÓ EN ARTS CONTEMPORÀNIES “LLANÇADORA”. 2019

24/05/2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PROGRAMA DE PREMIS DE CREACIÓ I INVESTIGACIÓ EN ARTS CONTEMPORÀNIES “LLANÇADORA”.

Primer. Règim Jurídic:
D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les bases reguladores de les subvencions s’hauran d’aprovar en el marc de les Bases d’Execució del Pressupost, en el cas de l’Ajuntament d’Alcoi, a través de l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Aubvencions, l’última modificació de la qual va ser aprovada en la sessió plenària del 24-11-2014 i que va ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 20, de data 30 de gener de 2015.

Segon. Objecte i finalitat de la convocatòria:
Aquesta convocatòria té per objecte regular la concessió en règim de concurrència competitiva el programa de 3 premis de creació i investigació en arts contemporànies “Llançadora” amb l’objectiu de donar suport, promocionar i difondre la creació i la investigació artística i cultural.

El projecte haurà d’estar dins dels àmbits de les arts de creació visual, creació musical i creació instal·lació/performance i ajustar-se a un dels objectius següents:

—Promoure un espai d’investigació, producció i difusió de projectes artístics que indaguen distintes formes d’experimentació artística.

—Generar espais d’intercanvi d’experiències que permeten socialitzar aprenentatges i coneixements i presentar el procés creatiu desenvolupat durant la residència artística.

Els projectes artístics seleccionats es desenvoluparan en les instal·lacions de l’IVAM-CADA-ALCOI com a espai de creació i investigació en les disciplines següents: creació visual, musical, instal·lació/performance, durant els mesos de setembre a novembre de 2019.

Els projectes que es presenten hauran de ser de caràcter nou i utilitzaran el període de la residència com a laboratori de creació. No s’acceptaran projectes ja realitzats amb anterioritat.

Tercer. Requisits dels participants:
Per a l’obtenció dels premis, els/les aspirants hauran de posseir les condicions següents i acreditar-les documentalment:

—Ser major d’edat.

—Es podran presentar persones individualment o col·lectius de com a màxim 5 membres. En cas que les persones interessades a participar en aquesta convocatòria decidisquen fer-ho a través d’un col·lectiu, hauran de nomenar una persona com a responsable d’aquest. Hauran d’adjuntar en el seu format d’inscripció un document en què es designe el responsable del col·lectiu firmat per tots els integrants del grup.

Si el col·lectiu resulta beneficiari del premi, la persona designada serà l’única que rebrà l’import econòmic del premi i se li aplicaran les retencions establides legalment.

—Es podran presentar entitats jurídiques sempre que concórreguen les condicions anteriors en relació al nombre màxim de membres i edat.

—No estar sotmesos a cap de les causes de prohibició per a obtenir la condició de persones beneficiàries establides en l’article 13 de la LGS, l’apreciació de la qual es farà en la forma prevista en el dit article i en els articles 22, 25 i 26 del RLGS.

—Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Alcoi, la Hisenda Autonòmica, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.

—Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament d’Alcoi, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

—No trobar-se en un procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

Quart. Publicitat de la convocatòria.
La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacionals de Subvencions, que trametrà un extracte d’aquestes al Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, serà publicada en la pàgina web municipal (www.alcoi.org). Les persones interessades podran realitzar consultes sobre la convocatòria a través de l’adreça electrònica cultura@alcoi.org.

Cinqué. Sol·licituds i documentació:
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Les persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds normalitzades juntament amb la documentació requerida, de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, a més de per la seu electrònica, de forma presencial en qualsevol dels diferents registres, segons es determina en l’art. 16.4 de la Llei 39/2018, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

S’adjuntarà a les sol·licituds la documentació següent, en format digital PDF (de manera telemàtica, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre):

—Model de sol·licitud que es pot obtenir en la pàgina web de la Regidoria de Cultura (www.alcoi.org/cultura).

—Fotocòpia DNI.

—Currículum de la persona sol·licitant o dels membres del col·lectiu, incloent-hi la documentació dels últims treballs realitzats.

—Memòria tècnica del projecte que continga:
(es podran incloure enllaços URL a material multimèdia on-line)

—Autorització expressa perquè els projectes premiats puguen utilitzar-se en publicacions (físiques o digitals), vídeos i reportatges fotogràfics de la Regidoria de Cultura a fi de realitzar una promoció cultural i artística dels premis.

—Autorització perquè l’Ajuntament d’Alcoi puga consultar si està al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i obtenir un informe acreditatiu del Departament de Recaptació que la persona sol·licitant no té deutes pendents amb l’Ajuntament.

—Declaració responsable de la persona sol·licitant respecte del fet que no es troba sotmesa a cap de les circumstàncies indicades en l’art. 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions; que no té pendent de justificar cap subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat; i que no té cap deute pendent amb l’Ajuntament d’Alcoi.

Queda garantit el tractamet correcte de la documentació aportada i de les dades facilitades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglament UE2016/679.

Sisé. Premis:
La dotació pressupostària adscrita al pagament dels premis és amb càrrec a la partida pressupostària del Pressupost Municipal de 2019 (04546.32600.48220).

La dotació econòmica per a cadascun dels premis serà la següent:
* Premi Projecte de Creació Visual: 10.000 €
* Premi Projecte Musical: 10.000 €
* Premi Projecte Instal·lació/Performance: 10.000 €

D’aquestes quantitats es descomptarà el percentatge legal per l’IRPF.

Les persones premiades iniciaran un període de residència per al desenvolupament dels projectes en el mes de setembre i finalitzaran al novembre de 2019 en les instal·lacions de l’IVAM-CADA-ALCOI (c/ Rigobert Albors, 8). Qualsevol possible modificació en el seu projecte haurà d’estar prou motivada i serà autoritzada prèviament per la Junta de Govern Local.

La concessió d’aquests premis és incompatible amb altres subvencions, ajuda, premis, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entre públic o privats, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

En cas que alguna persona física o persona jurídica que, actuant com a empresari o professional, renunciara al premi, s’atorgarà aquest al participant següent per ordre de puntuació, sense necessitat de realitzar una nova convocatòria.

La quantia dels premis s’abonarà en un únic pagament a la finalització del període de residència amb un informe previ favorable de la Comissió de Valoració i la seua aprovació per part de la Junta de Govern Local.

Podrà presentar-se com a màxim un projecte per aspirant col·lectiu.

Seté. Obligacions de les persones premiades
Són obligacions de la persona beneficiària les previstes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l’article 189.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Les persones premiades a la finalització del període de residència hauran d’elaborar una memòria dels resultats que incloga el procés de realització del projecte, així com el compliment dels objectius i condicions que van determinar la concessió del premi.

Realitzar una presentació del projecte creatiu premiat, en coordinació amb la Regidoria de Cultura, que podrà consistir en un únic esdeveniment o cicle d’esdeveniments i/o la cessió de l’obra per a la seua exposició durant un temps determinat en els espais municipals que es considere.

Incorporar a qualsevol comunicació vinculada al projecte creatiu premiat, que aquest ha sigut realitzat amb el suport del “Programa de Premis de Creació i Investigació en Arts Contemporànies-Llançadora”.

Les persones o col·lectius seleccionats hauran de comunicar per escrit la seua acceptació en un termini no superior a 15 dies des de la publicació de la resolució. En cas contrari, perdran la condició de persona o col·lectiu beneficiari.

Les persones beneficiàries hauran d’assistir a l’espai de treball un mínim de 150 hores, destinades principalment al desenvolupament de la part pedagògica (visites guiades, conferències, tallers, seguiment en vídeo del procés).

Vuité. Comissió de Valoració i criteris de valoració:
Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades la Junta de Govern Local nomenarà una Comissió de Valoració, que estarà composta per:
President: Regidor delegat /regidora delegada de Cultura.
Vocals: 1 representant de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi, 1 representant de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi, 1 representant de la Universitat d’Alacant, 1 representant de l’Institut Valencià d’Art Modern, 1 representant de la Fundació Caja Mediterráneo, 1 representant de la Càtedra d’Art Contemporani “Antoni Miró”, 1 representant de la Comissió d’Arts Plàstiques del Consell de Cultura d’Alcoi i 1 representant de la Comissió d’Audiovisuals i Música del Consell de Cultura d’Alcoi.
Secretari: un funcionari o funcionària del Departament de Cultura.

Dos representants de la Comissió de Valoració realitzaran les tasques de seguiment i desenvolupament dels projectes premiats.

Els projectes es puntuaran d’acord amb els criteris següents:
—Adequació dels projectes als objectius de la convocatòria: fins a un màxim de 4 punts.
—Caràcter innovador i qualitat artística de la proposta: fins a un màxim de 3 punts.
—Trajectòria de la persona o col·lectiu sol·licitant: fins a un màxim d’1 punt.
—Activitats complementàries (visites guiades, conferències, tallers, seguiment en vídeo del procés): fins a un màxim de 2 punts.

Se seleccionarà en cada una de les categories el projecte que obtinga major puntuació.

Es desestimaran aquells projectes que no respecten els principis democràtics de convivència i pluralitat, i garantir així la igualtat de totes les persones amb independència del seu gènere, raça, llengua i orientació sexual.

Les ajudes podran declarar-se desertes si cap dels aspirants no aconsegueix un mínim de 5 punts en la suma total dels criteris de valoració.

Nové. Procediment de concessió
Presentada la sol·licitud, s’examinarà per a veure si compleix tots els requisits exigits i si està acompanyada de la documentació preceptiva. En cas contrari, es requerirà la persona sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmene i/o complemente els documents que han de presentar-se, i se li advertirà que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició i es procedirà a arxivar-la sense més tràmit, després de la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La concessió dels Premis serà aprovada per la Junta de Govern Local, després de la proposta efectuada per la Comissió de Valoració nomenada per a aquesta finalitat, que inclourà la designació de suplents dels premiats per al cas de possibles renúncies.

L’aprovació i concessió dels Premis es publicarà en la pàgina web de l’Ajuntament. A més, es notificarà la dita resolució a totes les persones participants per correu electrònic.
Els projectes no seleccionats presentats per via electrònica seran destruïts i els materials adjuntats seran eliminats del servidor corresponent.

Desé. Drets d’autoria:
Els participants en la convocatòria asseguren que la proposta presentada és original i que posseeixen tots els seus drets sobre aquesta.
Si la proposta inclou drets de terceres persones, les persones participants garanteixen l’obtenció dels drets, autoritzacions i/o llicències necessàries, i exoneren l’Ajuntament d’Alcoi de qualsevol reclamació respecte d’això.
L’Ajuntament d’Alcoi es compromet a respectar els drets de l’autor o autora sobre la seua obra, reconeixent, en tot moment, la seua autoria.
Les persones beneficiàries cediran els drets de reproducció de les imatges significatives del projecte en mitjans de comunicació i publicacions.
Amb caràcter general, el resultat final dels projectes seran propietat de l’Ajuntament d’Alcoi.
Una vegada finalitzat el període de residència, els projectes desenvolupats s’exposaran en les instal·lacions que l’Ajuntament d’Alcoi considere, sense perjudici que puguen cedir-se temporalment a altres entitats o administracions a fi de maximitzar-ne la difusió.

Onzé. Acceptació:
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Dotzé. Recurs:
Contra la resolució del procediment de concessió de les ajudes, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d’un mes si l’acte fóra exprés; en cas contrari, en el termini màxim de tres mesos; o ser impugnat directament davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i tot això segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.

DOCUMENTS:

Bases

Formulari Inscripció

Declaració Responsable