Esports

Està en: Àrees > Esports > Activitats

Activitats Centre d'Esports. Full d'inscripció

 • Data de l'activitat

 • Activitat en la qual s'inscriu

 • Nom (*)

 • Cognoms (*)

 • Adreça

 • CP i població

 • Data de naixement (*)

 • DNI (*)

 • Telèfons

 • E-Mail (*)

 • Xiquet (S'han de tenir 12 anys complits en 2019) (*)

  Si
  No
 • DNI acompanyant

 • Nom acompanyant

 • Tornar en bus

  Si
  No
 • Tots els camps marcats amb (*) són obligatoris.

 •  

Nota: les dades facilitades per vosté seran incloses en un fitxer del qual la titularitat és de l’Excm. Ajuntament d’Alcoi. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la petició manifestada / les peticions manifestades en aquest document.

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), vosté pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si és el cas, oposició, tot enviant una sol•licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, adreçada a l’Excm. Ajuntament d’Alcoi (plaça d’Espanya, 1 – CP 03801 - Alcoi), o per mitjà de l’entrega de la sol•licitud davant de l’Ajuntament amb l’exhibició del DNI original. Si té qualsevol dubte, podrà adreçar-se a l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament d’Alcoi.