Gabinet Jurídic

Està en: Àrees > Gabinet Jurídic

Resolucions denegatòries

En aquest apartat s’arrepleguen les resolucions denegatòries i de concessió parcial de la informació pública sol·licitada, després de la dissociació prèvia de les dades de caràcter personal, basades en les causes assenyalades en el punt 1 de l’article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.