Gabinet de Valencià

Està en: Àrees > Gabinet de Valencià > Cursos de valencià 2021

Cursos de valencià 2021

Matrícula

Període de matrícula per als cursos de valencià de l'any 2021 finalitzat i ja no queden places en cap nivell.

Revalidacions del Nivell Elemental (actual B1)

La revalidació s'ha de sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Poden demanar-ne informació al Gabinet Municipal de Normalització Lingüística (96 553 71 21)

Imprés de sol·licitud

Quan tinguen tota la documentació (certificació de les notes de l'assignatura de valencià, imprés de sol·licitud i còpia del DNI) l'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi (c/ Sant Llorenç, 2) o per qualssevol dels procediments establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (la documentació no es presenta en l'Oficina de Valencià de l'Ajuntament d'Alcoi).

Després de comprovar la documentació enviada a la Conselleria, si no hi ha cap problema, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià emetrà un títol de valencià de nivell B1 a nom de la persona interessada, que el rebrà al seu correu electrònic en format pdf (l'Ajuntament d'Alcoi no té la capacitat legal per a emetre títols de valencià ni títols de convalidació o duplicats).

Segons l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratiu de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats (DOGV núm. 7.993, del 6 de març de 2017), poden obtenir el certificat del nivell B1 de coneixements de valencià les persones que presenten la certificació acadèmica que acredite, curs per curs, que han cursat i superat l'assignatura de valencià en algun dels estudis següents: