Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

SUBVENCIONS DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

Publicada el dia 09/01/2020

FONS DE COOPERACIÓ. ANUALITAT 2019.

Convocatòria de subvencions de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província, per a inversions financerament sostenibles, anualitat 2019 – Fons de Cooperació (BOP 105 de 04/06/2019)

Núm. d’obra: 9 ALCOI

Línia d’actuació: 1601 Clavegueram (2019)

Projecte: Millora infraestructures hidràuliques dels col·lectors de diversos carrers del barri dels Clots.

Import de la subvenció: 145.000,00 € (100% finançada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant).

Empresa adjudicatària: AGLOMERADOS DEL SURESTE, SL  Import: 132.385,00 €