Innovació

Està en: Àrees > Innov. i Noves Tecnologies > Ajudes 2021

Ajudes autònoms TRACOV

Ajudes per a persones treballadores per compte propi o autònomes, beneficiàries de la prestació de cessament d’activitat per la COVID-19

Resum del programa

L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió directa d’ajudes urgents a les persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries Covid-19 de la Seguretat Social, en gener, febrer o tots dos de 2021.

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 2021 de, 09.02.2021 (pdf)

Persones beneficiàries i requisits:

 1. Seran beneficiàries de les ajudes les persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener,febrer o tots dos de 2021.
 2. Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.
 3. No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Import de les ajudes:

La quantia de l’ajuda ascendirà a:

 1. Un màxim de 300,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària COVID-19 de la Seguretat Social durant els mesos de gener i febrer del 2021.
 2. Un màxim de 150,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària COVID-19 de la Seguretat Social durant el mes de gener o durant el mes de febrer de 2021.

Termini i forma de presentació de sol·licituds:

 1. El termini per a la presentació de sol·licituds i documentació annexa s’iniciarà a les 09.00 hores del 15 febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 28 de febrer de 2021.
 2. Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat a través del procediment Ajudes urgents a les persones treballadores autònomes amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID- 19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i/o febrer de 2021 (TRACOV). Treball.  En la pàgina web de Treball estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.
 3. La presentació de les sol·licituds s’efectuarà realitzant dos tràmits:
  1. Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a presentarla sol·licitud (no requereix signatura electrònica). Per a sol·licitarl’assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud,s’accedirà al procediment telemàtic on s’haurà de prémer l’enllaç «cita prèvia per a la presentació de sol·licitud d’ajudes per al programa». En aquest tràmit només haurà d’introduirse la identificació de la persona treballadora autònoma per a la qual sesol·licita l’ajuda (no del seu representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud.
  2. Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica). Dins de la franja assignada, s’accedirà de nou al procediment a través del qual es presentarà la sol·licitud i restant documentació requerida.
 4. Si el tràmit dos es realitza en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un. Si la sol·licitud no es presentara completa en el tràmit dos o es realitzara fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s’haja presentat completa la sol·licitud.
 5. Per a realitzar el tràmit dos s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat.
 6. La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà la prèvia autorització a través del Registre de representants.
 7. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit en aquest article serà inadmesa.
 8. Només podrà presentar-se una sol·licitud per cada persona sol· licitant. Totes aquelles que es consideren duplicades es tindran per no presentades i, en aquest cas, només es tindrà en compte l’última sol·licitud presentada electrònicament

Documentació que acompanya a la sol·licitud:

 1. La sol·licitud general de subvenció (segons model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic). Després del seu respectiu emplenament la sol·licitud ha de signar-se electrònicament en el propi tràmit telemàtic.
 2. La documentació que ha d’acompanyar-se a la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic) és la que es detalla a continuació:
  1. Model normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient per a això (aquest model figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic). No serà obligatori presentar aquest model si ja s’ha presentat amb anterioritat davant la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació, i en aquest cas serà obligatori indicar, en l’apartat específic del formulari web de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d’alta a quest efecte.
 3. La persona sol·licitant haurà d’acompanyar, així mateix, les declaracions responsables relatives als següents extrems:
  1. Compliment dels requisits establerts en l’article 13 de la LGS pera obtindre la condició de persona beneficiària de subvencions públiques (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud de subvenció).
  2. Ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs (aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i disponible també en el tràmit telemàtic).
 4. La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les bases reguladores, i comportarà l’autorització a la conselleria competent en matèria de treball, perquè aquesta, puga verificar amb la Tesoreria de la Seguretat Social que la persona sol·licitant és beneficiària de la prestació extraordinària associada al COVID-19 en els mesos de gener,febrer o tots dos de 2021.

Així mateix, comportarà l’autorització perquè l’esmentada conselleria, verifique que la persona sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els termes establits en l’article 13 de la LGS, i l’article 22 del RLGS,puga recaptar:

 1. De l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
 2. De la Tresoreria General de la Seguretat Social l’acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
 3. De l’Agència Tributària Valenciana, l’acreditació que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  En els supòsits d’impossibilitat material d’obtindre el o els anteriors documents, l’òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant la seua presentació, o en defecte d’això, l’acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.

Compatibilitat de les ajudes:

Aquestes ajudes seran compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, locals, autonòmics,estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Més informació:  Al telèfon 012 o per correu electrònic: dgtbsl_autonomoscovid@gva.es