Innovació

Està en: Àrees > Innov. i Noves Tecnologies > Ajudes 2021

Ajudes programa TEN 2021 per a minimitzar l'impacte econòmic del sector turístic

              Termini de presentació de les sol·licituds: Del 16/09/2021 al 06/10/2021

L'objecte d’aquesta convocatòria és regular les ajudes destinades a minimitzar l'impacte econòmic que la COVID-19 està representant per a pimes, micropimes i autònoms dels sectors productius següents en l'àmbit turístic:

RESUM DEL PROGRAMA

Podran ser beneficiaris finals de les ajudes les pimes, micropimes i autònoms que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals es vaja a sol·licitar l'ajuda (que han d'estar compresos entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021), en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual facturada en 2019. Aquest requisit es justificarà a l'Ajuntament mitjançant una declaració responsable.

Les factures justificatives de despeses hauran d'ajustar-se als requisits establits en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació. No s'admetran com a justificants de despeses els albarans, les notes de lliurament ni factures proforma. Dels justificants haurà de deduir-se indubtablement que es relacionen directament amb l'activitat empresarial del sol·licitant. No s'admeten justificants de pagaments en metàl·lic, és imprescindible justificant de pagament bancari.

Només es podrà presentar una sol·licitud d'ajuda, i sempre que el domicili fiscal de l'activitat  estiga a la ciutat d'Alcoi.

En cas que el nombre de sol·licituds amb dret a l'ajuda superara l'import total del crèdit pressupostari, es realitzarà un prorrateig entre totes aquestes.