Innovació

Està en: Àrees > Innov. i Noves Tecnologies > Ajudes 2021 > Ajudes Pla Resistir

Ajudes a l'artesania

Mesures extraordinàries en matèria d’artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19

Resum del programa

L’objecte d’aquesta disposició és la concessió d’ajudes directes urgents per a donar suport als artesans, artesanes i pimes artesanes vinculats amb el món de la festa, afectats per la Covid-19, per reforçar la
seua viabilitat econòmica i garantir la continuïtat d’aquestes empreses.

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 9022 (DOGV), de 17.02.2021 (pdf)

Import de les ajudes:

 1. La quantia de l’ajuda tindrà un import màxim de 7.000,00 euros per als artesans, artesanes i pimes artesanes que complisquen els requisits exigits en aquesta norma, inclosos en algun dels oficis recollits en l’annex II.
 2. En cas de no ser suficient el crèdit disponible per a atendre totes les sol·licituds formulades, es concediran les ajudes a prorrata entre totes les sol·licituds que reunisquen els requisits exigits.

Persones beneficiàries i requisits:

 1. Podran ser beneficiaris de les ajudes els artesans, artesanes i pimes artesanes que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA), actualitzat degudament i expedit per la Generalitat, o un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana o en condicions d’obtindre’l en la data de finalització del termini de sol·licitud d’aquestes ajudes, en algun dels oficis artesans indicats en l’annex II, sol·licitat, en tot cas, abans de la presentació de la sol·licitud d’ajuda i que complisquen els requisits següents:
  1. Exercir la seua activitat a la Comunitat Valenciana, almenys des de l’1 de març de 2020.
  2. Haver patit una reducció d’almenys el 30% dels ingressos en l’exercici 2020 respecte a l‘exercici 2019.
  3. No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003 i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
 2. Només es concedirà una ajuda per empresa, amb independència dels centres artesans o establiments comercials de què dispose l’empresa, així com dels oficis artesans que tinga reconeguts mitjançant DQA, i aquest reconeixement s’haurà d’haver sol·licitat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de l’ajuda.
 3. Podran accedir a la condició de beneficiària les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, sense personalitat jurídica pròpia, que complisquen la resta de requisits exigits i estiguen en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Forma i termini de presentació de les sol·licituds:

 1. La sol·licitud s’haurà de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a l’efecte accedint a la GUIA PROP, «Tràmits i serveis».
  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del que es descriu ací, serà inadmesa. Només es presentarà una sol·licitud per empresa.
 2. Per a la tramitació telemàtica s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat
 3. El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà l’1 de març de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2021.

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud:

Juntament amb la sol·licitud, s’haurà d’aportar la documentació següent:

 1. Quan es tracte d’una persona jurídica, documentació acreditativa i identificativa, que consisteix en una còpia de l’escriptura de constitució o dels estatuts, actualitzada, i acreditació de la inscripció en el registre mercantil, així com la targeta d’identificació fiscal.
 2. Declaració responsable relativa als requisits exigits, que inclourà el relatiu a la disminució d’ingressos exigida en la base tercera, apartat 1.b.
 3. Model de domiciliació bancària.
 4. Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anterior i durant l’exercici fiscal en curs.
 5. Documentació equivalent al document de qualificació artesana (DQA) actualitzat, emés per una altra administració pública diferent de la Generalitat Valenciana, que acredite la seua condició artesana, o justificació d’haver presentat sol·licitud per a obtindre aquest reconeixement.
 6. Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques, o còpia de l’acta cens

Compatibilitat de les ajudes:

Aquestes subvencions seran compatibles amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o entitats públiques o privades, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Més informació: https://plaresistir.gva.es o al telèfon: 96 105 95 22 (De dl. a dv. de 9.00h a 21.00h i ds. de 9.00h a 14.00h)

ANNEX II: