Innovació

Està en: Àrees > Innov. i Noves Tecnologies > Ajudes 2021 > Ajudes Pla Resistir

Ajudes al sector de l'oci nocturn

Ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d’establiments públics d’oci nocturn, per la Covid-19

Termini presentació de sol·licituds de les 12.00 h del 2 de març fins les 12.00 h del 2 d’abril de 2021.

L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d’establiments públics d’oci nocturn de la Comunitat Valenciana.

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 9027, de 24.02.2021 (pdf)

Resum del programa

Persones beneficiàries:

S’estableixen ajudes econòmiques directes destinades a persones físiques o jurídiques que, en la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds, establit en l’article 7, apartat 3, d’aquest decret, complisques les condicions següents:

 1. Ser persones físiques o jurídiques explotadores dels establiments públics que s’indiquen en l’apartat següent. S’ha d’entendre per persona explotadora aquella que es dedique a l’explotació econòmica de l’activitat d’oci nocturn en l’establiment públic objecte de subvenció, i aquesta pot ser titular de la llicència d’obertura i activitat o, si no és el
  cas, propietària, arrendatària o tindre la titularitat jurídica d’aquest per qualsevol títol vàlid en dret.
 2. Explotar alguna de les tipologies d’establiments públics d’oci nocturn següents:
  • Locals tipologia A): pubs, cafés cantant, cafés concert, cafés teatre.
  • Locals tipologia B): discoteques, sales de ball, sales de festa.

Compatibilitat de les ajudes:

La percepció d’aquestes ajudes és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en aquest decret.

Requisits per a ser persona o entitat beneficiària:

 1. Les persones o entitats sol·licitants han de complir, en la data de presentació de la sol·licitud, les condicions establides en els apartats 1 i 2 de l’article 2 d’aquest decret.
 2. Així mateix, en la data de presentació de la sol·licitud, les persones o entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:
  1. Si la sol·licitud d’ajuda és presentada per una persona física, aquesta ha de figurar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), així com en l’Impost d’Activitats Econòmiques. En el cas de no estar subjecta al RETA, ha de justificar-ho i aportar la documentació corresponent.
  2. Si la sol·licitud és presentada per una persona jurídica, aquesta ha d’estar donada d’alta en el Cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
  3. Acreditar que tenia la condició de persona explotadora de l’activitat objecte de subvenció en data de 17 d’agost de 2020 i que aquesta condició es manté en la data de presentació de sol·licitud de l’ajuda.
  4. No incórrer en cap de les prohibicions previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. No obstant això, a les persones i entitats beneficiàries d’aquestes ajudes se les exonera de l’obligació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb el que s’estableix en el Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d’ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d’establiments públics d’oci nocturn, per la Covid-19.
  5. Complir tot el que s’estableix, i que els siga aplicable, en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiment públics, i en la resta de normativa d’espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals que els siga aplicable, especialment:
   • Tindre llicència d’obertura atorgada per l’ajuntament corresponent o amb documentació equivalent per al funcionament, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 14/2010, abans esmentada, i haurà d’acreditar que el domicili de la llicència d’activitat o declaració responsable coincideix amb la declaració censal de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
   • Que no li haja sigut imposada cap sanció ferma en via administrativa per incompliment de la normativa d’espectacles públics que li impedisca exercir l’activitat en algun moment entre el 17 d’agost de 2020 i la data en què finalitze el termini per a sol·licitar les ajudes previstes en aquest decret.
   • Que no haja sigut sancionat per sentència ferma per incompliment de les normes establides per al control de la pandèmia provocada per la Covid-19.

Import de les ajudes i import global màxim destinat a aquestes:

La quantia de l’ajuda serà la següent:

 1. Per a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia A) indicada en l’apartat 2 de l’article 2 d’aquest decret: 7.000,00 euros.
 2. Per a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia B) indicada en l’apartat 2 de l’article 2 d’aquest decret: 28.500,00 euros.

Termini, forma de presentació i nombre de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 12.00 hores del 2 de març de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 2 d’abril de 2021.

La presentació ha de ser telemàtica i requereix que la persona sol· licitant dispose de signatura electrònica avançada, i utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat.

La presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació que s’ha d’aportar per a l’obtenció de l’ajuda s’ha de realitzar mitjançant el tràmit telemàtic habilitat amb aquesta finalitat. Qualsevol sol·licitud presentada seguint una altra via diferent de presentació a la que es descriu ací serà inadmesa.

L’accés a la tramitació telemàtica pot fer-se bé des de la Seu Electrònica de la Generalitat fent una cerca en l’apartat d’empreses, o bé directament en l’enllaç de tramitar amb certificat del tràmit de la Guia Prop corresponent a persones o entitats explotadores d’establiments públics d’oci nocturn de Turisme de la Comunitat Valenciana, en l’enllaç: Ajudes directes destinades a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana.

Només s’admet una sol·licitud per persona o entitat sol·licitant, llevat que aquesta exercisca l’explotació econòmica de més d’un establiment públic d’oci nocturn dels que s’especifiquen en l’apartat 2 de l’article 2 d’aquest decret, supòsit en el qual podrà presentar una sol·licitud per establiment.

La documentació de suport per a formalitzar les sol·licituds d’ajudes electrònicament estarà disponible en l’enllaç web següent, a partir de la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds: Informació procediments electrònics de Turisme.

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud:

Els formularis que s’han de presentar en el tràmit de sol·licitud d’ajudes estaran disponibles a partir de la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds. Aquests són els següents:

Obligacions de les persones beneficiàries:

A més del que es disposa en l’article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:

 1. Destinar les ajudes rebudes a cobrir capital circulant i despeses laborals de l’activitat realitzada per la persona o entitat sol·licitant o les que haja tingut o haja d’assumir a conseqüència de la suspensió de l’activitat motivada per les restriccions aplicades amb motiu de la pandèmia ocasionada per la Covid-19. Aquestes despeses hauran d’haver-se realitzat des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de 2021 i hauran de ser justificades per la persona o entitat perceptora de l’ajuda, amb el requeriment previ de Turisme Comunitat Valenciana.
 2. Mantindre l’activitat econòmica objecte de subvenció durant sis mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajuda, aspecte que s’ha d’acreditar davant Turisme Comunitat Valenciana de
  la forma següent:
  • En el cas que la persona o entitat perceptora de l’ajuda siga una persona treballadora autònoma, aquesta ha de figurar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en la data anteriorment indicada, així com comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d’un codi comptable específic. En el cas de no estar subjecte al RETA, ha de justificar-ho aportant la documentació corresponent.
  • En el cas que la persona o entitat perceptora de l’ajuda siga una persona jurídica, aquesta ha d’estar donada d’alta en el Cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en la data anteriorment indicada.
 3. Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb l’ajuda concedida, que li siguen requerides per Turisme Comunitat Valenciana.
 4. Comunicar a Turisme Comunitat Valenciana la sol·licitud o obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
 5. Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d’haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia
  superior a 10.000,00 euros. En concret, han de publicitar en la seua pàgina web, si en tenen, l’obtenció d’aquesta subvenció.
 6. Sotmetre’s a les actuacions de control financer establides en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, i també les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.
 7. La documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) ha de conservar-se durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguen incloses les despeses definitives de l’operació, tal com es defineix en l’article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
 8. La persona o entitat beneficiària està subjecta a les normes d’informació i comunicació que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes cal destacar que la concessió de la subvenció implica l’acceptació de ser inclosa en la llista d’operacions establida en l’article 115, apartat 2, del reglament abans esmentat, que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran les persones o entitats beneficiàries, l’operació finançada i l’import de l’ajuda.
 9. Així mateix, la persona o entitat beneficiària està subjecta a les normes d’informació i publicitat recollides en el Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d’informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d’informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i l’emmagatzematge.