Innovació

Està en: Àrees > Innov. i Noves Tecnologies > Ajudes 2021 > Ajudes Pla Resistir

Ajudes Parèntesi-Pla Resistir

logo_ayuntamiento     logo ajudes parèntesi - horiz-VAL   Logo generalitat    diputacion-alicante-logo

Ajudes Parèntesi - Pla Resistir


Termini de presentació de les sol·licituds: del 19 de febrer al 5 de març els dos dies inclosos

Ampliat el termini de presentació fins el 12 de març inclòs

*Eliminada la condició d'estar al corrent de les obligacions tributàries

Les Ajudes Parèntesi troben el seu fonament en raons d'interés públic derivades de la necessitat d'adoptar mesures de suport als sectors més afectats per la pandèmia, que eviten una deterioració del seu teixit empresarial i que ajuden a la conservació de l'ocupació i a mitigar les conseqüències socials que representa la paralització de determinades activitats econòmiques.
Bases de les Ajudes Parèntesi, del Pla Resistir, encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'annex II del Decret-Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell.

Bases Ajudes Parèntesis

DOGV 9005, de 26.01.2021: https://www.dogv.gva.es

BOP 36 de 23.02.2021: http://www.dip-alicante.es

 

Resum Programa


Beneficiaris:
Aquestes ajudes van dirigides a les persones autònomes i empresesamb un màxim de 10 treballadors que desenvolupen la seua activitat en el municipi d'Alcoi i pertanguen a algun dels sectors establits en l'Annex I de la convocatòria. Tot això, en concordança amb el que s'estableix en el Decret-Llei 1/2021 indicat.


Dotació:
1. Es concedirà una quantitat de fins a 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats amb els següents codis CNAE / IAE:

Consulta CNAE/ IAE: https://plaresistir.gva.es

2. Es concedirà una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social en la data del 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i persones treballadores autònomes en els sectors identificats en l'annex I de la convocatòria.


3. Seran subvencionables les despeses corrents en els quals el beneficiari haja incorregut des del mes d'abril de 2020 fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses, amb un màxim de 10 persones treballadores.

Documentació que s'ha de presentar:


Annex 2. Sol·licitud d'ajudes al programa Pla Parèntesi, del Pla Resistir, 2021
Annex 3. Declaració Responsable.
Annex 4. Fitxa de Manteniment de Tercers.
Annex 5. Poder de representació per a tramitació amb compareixença electrònica.
Annex 6. Relació de documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.

A. En cas de persona física:


– Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant.
– Fitxa de manteniment de tercers emplenada, i segellada per l'entitat bancària, llevat que ja estiguera en poder de l'Ajuntament.
– Si és el cas, poder de representació per a la tramitació per compareixença electrònica
– DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si l'indica.
– Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i, en el seu cas, eldel local de desenvolupament de l'activitat.
– Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
– En cas de tindre treballadors a càrrec seu, haurà de presentar l'Informe de Vida Laboral de l'Empresa, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, en el qual s'incloga el nombre de treballadors en plantilla en la data del 31 de desembre de 2020.
– Autorització expressa del tractament de les dades personals, segons el que es disposa en el punt 14 d'aquesta convocatòria.
– Documents justificatius de les despeses corrents en els quals s'haja incorregut des del mes d'abril de 2020, en la forma establida en l'apartat 4.3 d'aquesta convocatòria.

B. En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:


– Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant.
– Fitxa de manteniments de tercers emplenada, i segellada per l'entitat bancària, llevat que ja estiguera en poder de l'Ajuntament.
– CIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
– Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, que indique l'activitat econòmica amb la seua datad'alta, el domicili fiscal i, en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat.
– Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona.
– DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si l'indica, de la persona administradora i de la persona que presenta la sol·licitud,en cas de no ser la mateixa.
– Informe de Vida Laboral de l'empresa, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, en el qual s'incloga el nombre de treballadors en plantilla en la data del 31 de desembre de 2020.
– Autorització expressa del tractament de les dades personals, segons el que es disposa en el punt 14 d'aquesta convocatòria.
– Documents justificatius de les despeses corrents en els quals s'haja incorregut des del mes d'abril de 2020, en la forma establida en l'apartat 4.3 d'aquesta convocatòria. Aclaracions Justificació
– En el cast que la microempresa o autònom que realitze la sol·licitud de subvenció tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió d'aquest, a més de l'últim certificat de no tindre deutesposteriors a la concessió de l'ajornament.


Termini de presentació de les sol·licituds: del 19 de febrer al 12 de març els dos dies inclosos

Tramitació i presentació: A la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi https://sedeelectronica.alcoi.org o de manera presencial en les oficines de l'Àgora al C/ Sant Mateu, 3 mitjançant cita prèvia en el telèfon 96 553 72 18

Notificació: La notificació del resultat de la sol·licitud que es presenta es realitzarà a través de la pàgina web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament d'Alcoi.

Contacte per a la resolució de dubtes: mail: parentesisalcoi@alcoi.org    tel. 965537218