Innovació

Ajudes Parèntesis II

logo_ayuntamiento  Paréntesis II LogoLogo generalitatdiputacion-alicante-logo

 

 

Ajudes Parèntesi II - Pla Resistir


Termini de presentació de les sol·licituds: del 10 al 25 de maig els dos dies inclosos

 

Les Ajudes Parèntesi troben el seu fonament en raons d’interés públic derivades de la necessitat d’adoptar mesures de suport als sectors més afectats per la pandèmia, que eviten una deterioració del seu teixit empresarial i que ajuden a la conservació de l’ocupació i a mitigar les conseqüències socials que representa la paralització de determinades activitats econòmiques.

Bases Ajudes Parèntesis II

BOP 86 de 10.05.2021: http://www.dip-alicante.es

 

Resum Programa


Beneficiaris:
Aquestes ajudes van dirigides a les persones autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors que desenvolupen la seua activitat en el municipi d’Alcoi i pertanguen a algun dels sectors establits en l’Annex I de la convocatòria.


Dotació:
1. Es concedirà una quantitat de fins a 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats amb els següents codis CNAE / IAE:

4616 Intermediaris del comerç de tèxtils.
    4617 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.
    4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells.
    4634 Comerç a l’engròs de begudes.
    4636 Comerç a l’engròs de sucre, xocolate i confiteria.
    4637 Comerç a l’engròs de café, te, cacau i espècies.
    4638 Comerç a l’engròs de peix i mariscos i altres productes alimentosos.
    4639 Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.
    4641 Comerç a l’engròs de tèxtils.
    4645 Comerç a l’engròs de productes de perfumeria i cosmètica.
    4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.
    4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.
    4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.
    4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria.
    4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats.
    4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.
    4775 Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics
    4777 Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.
    4719 Un altre comerç al detall en establiment no especialitzat.
    4932 Transport per taxi.
    7420 Activitats de fotografia.
    8559 Una altra educació n.c.o.p.
    9523 Reparació de calçat i articles de cuir.
    9525 Reparació de rellotges i joieria.
    9601 Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell.
    9602 Perruqueria i altres tractaments

2. Es concedirà una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social en la data del 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes en els sectors identificats en l’annex I de la convocatòria.

3. Seran subvencionables les despeses corrents en les quals el beneficiari haja incorregut des del mes d’abril de 2020 fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses, amb un màxim de 10 persones treballadores a 31 de desembre de 2020 .

Documentació que s'ha de presentar:

Annex 2. Sol·licitud d’ajudes al programa Pla Parèntesi II
    Annex 3. Declaració Responsable.
    Annex 4. Fitxa de Manteniment de Tercers.
    Annex 5. Poder de representació per a tramitació amb compareixença electrònica.
    Annex 6. Relació de documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud.

A. En cas de persona física:

- Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant.

- Fitxa de manteniment de tercers de l’Ajuntament d’Alcoi emplenada, i segellada per l’entitat bancària, llevat que ja estiguera en poder de l’Ajuntament. El segell de l’entitat bancària podrà ser substituït per un certificat de titularitat del compte.

- En el seu cas, poder de representació per a la tramitació per compareixença electrònica.

- DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si l’indica.

- Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l’activitat econòmica amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i, en el seu cas, el del local de desenvolupament de l’activitat.

- Resolució/certificació de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

- En cas de tindre treballadors al seu càrrec haurà de presentar l’Informe de Vida Laboral de l’Empresa, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, en el qual s’incloga el nombre de treballadors en plantilla a data de 31 de desembre de 2020.

- Autorització expressa del tractament de les dades personals, segons el que es disposa en el punt 14 d’aquesta Convocatòria.

- Documents justificatius de les despeses corrents en les quals s’haja incorregut des del mes d’abril de 2020, en la forma establida en l’apartat 4.3. d’aquesta convocatòria.

 

B. En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:

- Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant.

- Fitxa de manteniment de tercers de l’Ajuntament d’Alcoi emplenada, i segellada per l’entitat bancària, llevat que ja estiguera en poder de l’Ajuntament. El segell de l’entitat bancària podrà ser substituït per un certificat de titularitat del compte.

- CIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.

- Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica que indique l’activitat econòmica amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i, en el seu cas, el local de desenvolupament de l’activitat.

- Resolució/certificació de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en el seu cas.

- Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona.

- DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si l’indica, de la persona administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona.

- En cas de tindre treballadors al seu càrrec, haurà de presentar Informe de Vida Laboral de l’Empresa, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, en el qual s’incloga el nombre de treballadors en plantilla a data de 31 de desembre de 2020.

-Autorització expressa del tractament de les dades personals, segons el que es disposa en el punt 14 d’aquesta Convocatòria.

-Documents justificatius de les despeses corrents en les quals s’haja incorregut des del mes d’abril de 2020, en la forma establida en l’apartat 4.3. d’aquesta convocatòria.

Termini de presentació de les sol·licituds: del 10 de maig al 25 de maig, els dos dies inclosos.

Tramitació i presentació: A la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi https://sedeelectronica.alcoi.org o de manera presencial en les oficines de l'Àgora al C/ Sant Mateu, 3 mitjançant cita prèvia en el telèfon 96 553 72 18

Notificació: La notificació del resultat de la sol·licitud que es presenta es realitzarà a través de la pàgina web municipal, en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament d’Alcoi.

Contacte per a la resolució de dubtes: adreça electrònica: parentesisalcoi@alcoi.org o tel. 96 553 72 18.