Innovació

Està en: Àrees > Innov. i Noves Tecnologies > Ajudes 2021 > Ajudes Pla Resistir

Ajudes directes al taxi

Convocatòria d’ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana per la Covid-19

L’objecte d’aquesta ordre és aprovar les bases que regulen la concessió d’ajudes directes als titulars d’autoritzacions de taxi radicades a la Comunitat Valenciana, per a pal·liar els efectes econòmics ocasionats
amb la pandèmia Covid-19 i la disminució de la mobilitat.

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 9022, de 17.02.2021 (pdf)

Resum del programa

Persones beneficiàries i requisits:

 1. Podran optar a les ajudes previstes en aquesta ordre: els titulars d’autoritzacions del taxi radicades a la Comunitat Valenciana, que en la data de sol·licitud de l’ajuda complisquen els següents requisits:
  • Posseir una autorització tipus VT radicada a la Comunitat Valenciana, visada i en vigor en el moment de la sol·licitud.
  • Estar al corrent en el compliment d’obligacions tributàries i de Seguretat Social.
  • Els exigits per al titular de l’autorització, d’acord amb el que estableix l’article 8 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.
 2. Les persones beneficiàries no hauran d’incórrer en cap de les prohibicions previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Import de les ajudes:

Les persones beneficiàries podran optar a una ajuda per cadascuna de les autoritzacions de les quals siguen titulars. L’import de la quantia a percebre serà determinada pel resultat de dividir 4.750.000 € entre el nombre total d’autoritzacions admeses a aquests efectes segons totes les sol·licituds presentades, sense que la xifra màxima a percebre per cada autorització admesa en aquesta convocatòria puga ser superior a 3.000 €.
Així mateix, el límit per beneficiària a percebre per la totalitat de les autoritzacions de taxi per a les quals presente sol·licitud serà de 18.000 €.

Forma i termini de presentació de les sol·licituds:

 1. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a la Guia Prop, «tràmits i serveis». Així mateix, l’accés al tràmit podrà realitzar-se através de la següent URL:

  S’inadmetrà qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del que es descriu ací.

 2. Per a la tramitació telemàtica s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés perla seu electrònica de la Generalitat
 3. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 18 de febrer de 2021 fins al 10 de març de 2021 inclós.
 4. Qualsevol esmena i/o aportació de documentació complementària, una vegada realitzada la sol·licitud, es durà a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat, fent referència al codi d’expedient que li haja sigut assignat. L’accés al tràmit concret d’aportació de documentació complementària podrà realitzar-se a través de la següent URL:
 5. La no-esmena o aportació en termini de la corresponent documentació determinarà l’exclusió de la sol·licitud.

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud:

 1. Mitjançant declaració responsable, que formarà part del formulari de la sol·licitud, les persones sol·licitants hauran de manifestar el compliment dels requisits assenyalats en l’article 3 d’aquesta ordre, els exigits per la normativa reguladora en matèria de subvencions i, en particular, aquells exigits per al titular de l’autorització per l’article 8 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.
 2. També mitjançant declaració responsable haurà de comunicar-se qualsevol ajuda de minimis concedida durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs, així com sobre altres ajudes pels mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l’apartat 2 de l’article 5 del Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.
 3. Així mateix, hauran d’aportar model de domiciliació bancària i acreditar la representació, si actuen a través de representant.

Més informacío: https://plaresistir.gva.es i al telèfon: 96 105 95 22