Innovació

Està en: Àrees > Innov. i Noves Tecnologies > Ajudes 2021

Ajudes a professionals del sector turístic

Ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques per la COVID 19

Bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a professionals del sector turístic i a empreses
turístiques que desenvolupen les seues activitats en la Comunitat Valenciana.

Resumen Programa:

Beneficiaris:

Professionals del sector turístic i a empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats en la Comunitat Valenciana, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica (incloses les comunitats de béns i qualsevol altre tipus d'associació entre persones físiques sense personalitat jurídica) que, a ladata d'inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'article 7, apartat 3, d'aquest decret, reunisquen alguna de les següents condicions:

 1. Ser titular d'un establiment d'allotjament turístic inscrit en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

  Es consideraran beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i d'allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana.

 2. Ser titular d'una agència de viatges inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.
 3. Estar adherida a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana: CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani, Mediterranew Musix

Compatibilitat de les ajudes:

La percepció d'aquestes ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat.

Import i distribució de les ajudes:

 1. Per a titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana:
  • Allotjaments Hotelers del Grup Primer (Hotels): Entre 2.500 euros i 45.000 euros (depenent del nombre de places)
  • Allotjaments Hotelers del Grup Segon (Hostals), Tercer (Pensions) i albergs urbans: 1.000,00 euros
  • Empreses gestores d'habitatges turístics: Entre 1.000 i 1.800 euros
  • Titulars de blocs i conjunts d'apartaments turístics: Entre 2.000 i 5.000 euros
  • Titulars de càmpings: Entre 3.000 i 11.000 euros
  • Titulars d'allotjaments rurals:
   • Cases rurals: 500,00 euros
   • Albergs rurals: 1.000,00 euros
 2. Per a titulars d'agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana: 3.500,00 euros
  L'ajuda ascendirà a 4.000,00 euros si la persona o entitat que la sol·licita està, a més, adherida als programes CreaTurisme o SICTED.
 3. Per a persones físiques o jurídiques adherides a algun dels següents programes de política turística:
  • CreaTurisme: 2.500,00 euros
  • SICTED: 2.500,00 euros
  • L’Exquisit Mediterrani: 9.000,00 euros

   En cas de les persones o entitats sol·licitants adherides a L’Exquisit Mediterrani que disposen, a més, d'un, dos o tres guardones estreles Michelín, l'ajuda serà de 18.000,00 euros per guardó obtingut i en vigor.

  • Mediterranew Musix: L’ajuda serà de 6.500,00 euros, si la persona o entitat que formula la sol·licitud està adherida a la categoria FEST LITE; de 16.000,00 euros, si ho està a la categoria FEST, o de 75.000,00 euros, si ho està a la categoria GRAN FEST.

Termini de presentació:

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 12.00 hores del 22 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 22 de març de 2021.

Forma de Presentació:

La presentació serà telemàtica i requerirà que la persona sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada.

L'accés a la tramitació telemàtica pot fer-se bé des de la Seu Electrònica de la Generalitat fent una cerca en l'apartat d'empreses, o bé directament en l'enllaç de tramitar amb certificat del tràmit de la Guia Prop corresponent a:

Bases de la convocatòria

Decret Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) (pdf)