Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

PROGRAMA D’AJUDES EXTRAORDINARIES REACTIVA ALCOI, ANY 2020.

             Agora-alcoi     logo_ayuntamiento     diputacion-alicante-logo    

Banner REACTIVA ALCOI 2020 valencia

Atencio_Val_GIF

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per a poder omplir correctament els formularis, utilitza l'última versió d'Adobe Acrobat Reader DC.

https://get.adobe.com/es/reader/

Seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi TRAMITS


OBJECTE DEL PROGRAMA

L’objecte d’aquesta convocatòria és compensar la reducció d’ingressos produïda com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19 i les mesures adoptades per a controlar-la, facilitar liquiditat a les empreses de la ciutat per a contribuir al compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l’activitat i, com a conseqüència, de l’ocupació.


QUANTIA DE LES AJUDES

1. Es concedirà una quantitat fixa de 300 € per a persones físiques o jurídiques sense treballadors o amb un màxim de fins a nou treballadors a càrrec seu, quan l’activitat que exercisquen s’haja vist afectada pel tancament d’establiments disposat pel RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març.

L’Ajuntament d’Alcoi concedeix aquest import en concepte de les despeses següents que puga tenir el beneficiari, que hauran d’estar compreses entre l’1 de març de 2020 i la finalització del termini de presentació de la sol·licitud a l’Ajuntament, i que es podran requerir dins dels quatre mesos següents a la concessió de la subvenció:

Les despeses de publicitat d’actuacions o esdeveniments que hagen sigut afectats negativament per l’estat d’alarma, realitzades des del 15 de febrer de 2020 i referides necessàriament a l’activitat empresarial (justificat per mitjà de factures i document acreditatiu del pagament d’aquestes).

Les despeses de consultoria i assessoria realitzades com a conseqüència de la situació de l’estat d’alarma (justificat per mitjà de factures i document acreditatiu del pagament d’aquestes).

Les despeses de contractes de subministrament d’energia, aigua, telèfon o internet referits necessàriament al local de negoci (justificat per mitjà dels justificants de pagament corresponents.

El lloguer de vehicles comercials destinats al 100% a l’activitat empresarial directament afectada per la COVID-19 (justificat per mitjà dels justificants de pagament corresponents).

Les despeses d’interessos de préstecs d’adquisició de vehicles comercials destinats al 100% a l’activitat empresarial directament afectada per la COVID-19 (justificat per mitjà del rebut del préstec i justificant de pagament bancari; com a titular del préstec ha de figurar-hi la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda).

Les despeses d’amortització de préstecs d’adquisició de vehicles comercials destinats al 100% a l’activitat empresarial directament afectada per la COVID-19 (justificat per mitjà del rebut de préstec i justificant de pagament bancari; com a titular del préstec ha de figurar-hi la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda).

2. Es concedirà una quantia fixa de 200 € a aquelles persones físiques o jurídiques sense treballadors o amb un màxim de fins a nou treballadors a càrrec seu, que no s’han vist afectats pel tancament d’establiments disposat pel RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, però sí que han experimentat una reducció d’ingressos amb relació als obtinguts abans de la declaració de l’estat alarma. Aquesta reducció de la seua facturació serà la compresa entre l’1 i el 30 d’abril i ha de ser de com a mínim un 50% en relació amb la mitjana de facturació efectuada en el primer trimestre de 2020. Quan la persona física o jurídica no porte d’alta els tres mesos anteriors exigits per a poder acreditar la reducció d’ingressos, la valoració es farà tenint en compte el període d’activitat.

3. Aquestes quantitats s’incrementaran d’acord amb els criteris següents:


REQUISITS PER A SER PERSONA O EMPRESA BENEFICIÀRIA

A l’efecte d’aquest programa, s’entén per “empresa” qualsevol entitat que exercisca una activitat econòmica, amb independència de la seua naturalesa jurídica i de la seua forma de finançament.

1.- Podran sol·licitar aquesta subvenció aquelles persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que exercisquen una activitat econòmica sense treballadors a càrrec seu o amb un màxim de 10 persones treballadores, a data 1 de març de 2020, i que complisquen els requisits següents:

1.1. Que l’activitat que desenvolupen s’haja vist afectada pel tancament d’establiments disposat en el RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març; o, si no compleixen aquest requisit, que l’activitat exercida per l’empresa s’haja vist reduïda en un 50% de facturació en el període comprés entre l’1 i el 30 d’abril en relació amb la facturació efectuada en el primer trimestre de 2020. Quan la persona física o jurídica no porte d’alta els tres mesos anteriors exigits per a poder acreditar la reducció d’ingressos, la valoració es farà tenint en compte el període d’activitat.

1.2. Que estiguen donades d’alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i en el Cens d’Obligats Tributaris en el moment de la presentació de la instància, així com que mantinguen la dita situació fins als 6 mesos posteriors a la data de la sol·licitud d’aquestes ajudes, si és procedent.

1.3. Que el domicili fiscal i, si és el cas, el local de desenvolupament de l’activitat estiga situat al terme municipal d’Alcoi.

1.4. Que no estiguen incurses en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT), Autonòmica, amb la Tresoreria municipal i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de la subvenció, si és procedent.

1.5. Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament d’Alcoi, sempre que haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

1.6. En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders suficients per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes que preveu l’article 11.3 LGS, l’agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre’s fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

1.7. En queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre i el personal autònom col·laborador.


DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR

1. La sol·licitud normalitzada haurà d’estar firmada digitalment per la persona interessada o el seu representant legal i ha d’anar acompanyada obligatòriament de la documentació següent:

A. En cas de PERSONA FÍSICA:

còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes

o llibre diari d’ingressos i despeses

o llibre registre de vendes i ingressos

o llibre de compres i despeses.

Quan l’empresa no estiga obligada a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció almenys del 50% exigida, per qualsevol mitjà de prova admés en dret.

B. En cas de PERSONES JURÍDIQUES, SOCIETAT CIVIL, COMUNITAT CIVIL, COMUNITAT DE BÉNS O ALTRES ENTITATS ECONÒMIQUES SENSE PERSONALITAT JURÍDICA:

còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes

o llibre diari d’ingressos i despeses

o llibre registre de vendes i ingressos

o llibre de compres i despeses.

Quan la persona jurídica no estiga obligada a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció almenys del 50% exigida, per qualsevol mitjà de prova admés en dret.

En cas que la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat sense personalitat jurídica, que realitze la sol·licitud de subvencions, tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió d’aquest, juntament amb l’últim certificat de no tenir deutes posteriors a la concessió de l’ajornament.

2. Declaració Responsable firmada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre:

3. Autorització per a la consulta interactiva per part de l’òrgan gestor per a verificar el compliment dels requisits d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i davant de la Seguretat Social (TGSS).

En cas contrari, s’haurà d’aportar de manera obligatòria la documentació acreditativa del compliment dels requisits indicats en el paràgraf anterior.


OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són obligacions de les beneficiàries:


JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

La justificació de les ajudes es realitza amb la presentació de la declaració responsable que conté el compromís de mantenir l’activitat empresarial durant 6 mesos, com a mínim, a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud de la subvenció. No obstant això, dins dels quatre mesos següents a la concessió de la subvenció, l’Ajuntament podrà requerir als beneficiaris perquè aporten documentació relacionada amb la clàusula “4. Quantia de les ajudes”.


PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1. El pagament d’aquestes subvencions es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.

2. En cas d’incompliment de les obligacions detallades en aquesta convocatòria, si és procedent, el Servei Gestor iniciarà d’ofici un expedient administratiu que, amb audiència prèvia a la persona interessada, proposarà a l’òrgan que va concedir la subvenció la iniciació del procediment de reintegrament dels fons no justificats, juntament amb la liquidació dels interessos de demora corresponents.


NOTIFICACIÓ

En el tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi.


ENLLAÇOS D'INTERÉS


CONTACTE PER A RESOLUCIÓ DE DUBTES

Contacte Valencià


PREGUNTES FREQÜENTS

1. Si he demanat una altra subvenció, puc optar a les ajudes Reactiva Alcoi 2020?

La subvenció Reactiva Alcoi no és incompatible amb altres subvencions; no obstant això, si ha sol·licitat una altra subvenció de caràcter autonòmic o nacional, haurà de consultar les bases de l’altra subvenció per a vore si aquella té incompatibilitat.

Li fem saber que, si ha sol·licitat l’ajuda aprovada pel Decret 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid-19, tinga en compte que aquesta sí que és incompatible amb l’ajuda Reactiva Alcoi 2020.

2. En cas que se’m concediren diverses ajudes i foren incompatibles, què faig?

Haurà d’informar l’Ajuntament de la situació i decidir amb quina es quedaria.

Si l’Ajuntament li haguera abonat l’import de l’ajuda, en cas de renunciar a aquesta, hauria de retornar l’import amb els interessos, tal com apareix en el punt 6 de les bases del Programa d’ajudes extraordinàries Reactiva Alcoi 2020 referit a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. Quins serien els negocis afectats pel tancament?

Els negocis afectats pel tancament són tots, excepte els indicats en l’article 10 del R.D. 463/2020, de 14 de març.

4. Si tinc empleats, quants empleats he de tindre per a acollir-me a les ajudes?

En el cas de persona física (autònom) o persona jurídica (S.L.) fins a un màxim de 9 empleats.

5. Si no tinc treballadors, puc accedir a les ajudes?

Sí, tant si eres persona física (autònom), persona jurídica (S.L.), comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica legalment constituïda que desenvolupe una activitat econòmica, pots accedir a les ajudes.

6. Es poden usar uns altres formularis diferents dels que acompanyen les bases?

No. És imprescindible utilitzar els formularis que acompanyen les bases. La seua no-presentació donarà lloc al fet que posteriorment siga esmenat.

7. Puc esmenar dins del termini de sol·licitud?

Sí. Per a això haura d'anar a la Seu Electrònica → Tràmits d'ìnteres → Aportació requerida → Adjuntar la documentació que vulga aportar.

8. La fitxa de manteniment de tercers, ha d'anar segellada pel banc?

Sí, ha d’anar segellada pel banc, de conformitat amb l'annex 3 de les bases de la convocatòria. No obstant això, si la fitxa ja consta en la nostra base de dades, no cal que l’aporte, ens ho indica i ho verificarem.

9. La presentació de la sol·licitud ha de ser telemàtica?

Sí, necessàriament s’ha de presentar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, en aquest enllaç: 

https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/CarpetaPublic/doEventAPP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV&DETALLE=6269000031923825307711&lang=ca