Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

PROGRAMA D’AJUDES EXTRAORDINÀRIES REACTIVA ALCOI A EMPRESES I PROFESSIONALS VINCULATS A LES FESTES D’ALCOI, DE L’ANY 2020.

Agora-alcoi          logo_ayuntamiento

Banner Festes REACTIVA ALCOI 2020 VLC

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


OBJECTE DEL PROGRAMA

Alcoi disposa d’un sector artesanal vinculat a les nostres festes tradicionals, amb gran prestigi, que contribueix d’una manera importantíssima a la projecció internacional de les nostres Festes de Moros i Cristians.

La no celebració l’any 2020 de les Festes en honor de Sant Jordi deixa aquest sector en una situació de gran dificultat econòmica per no poder oferir els seus productes i serveis, la qual cosa podria provocar la desaparició del dit sector amb les greus conseqüències que tindria per al conjunt de la ciutat.

L’objectiu de la present convocatòria és ajudar aquest sector artesanal davant d’aquesta situació tan complicada i sobrevinguda.

Aquest és un programa de subvencions en règim de concurrència competitiva, amb el qual es pretén donar suport àgil a les persones autònomes i microempreses, i minimitzar l’impacte dels efectes econòmics provocats per la no celebració en 2020 de les Festes de Moros i Cristians d’Alcoi.


CRÈDIT PRESSUPOSTARI

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 70.000 € del vigent pressupost municipal, consignats en l’aplicació 06433-23101-47910, subvencions REACTIVA ALCOI. Aquest import podrà incrementar-se, segons disponibilitat pressupostària i segons les sol·licituds presentades, sense necessitat de nova convocatòria.


QUANTIA DE LES AJUDES

 1. Es concedirà una quantitat fixa de 4.000 € per a persones físiques o jurídiques sense treballadors o amb fins a un màxim de 2 treballadors a càrrec seu a data 13 de març, quan es va anunciar per part de l’Ajuntament i l’Associació de Sant Jordi l’ajornament de les Festes de Moros i Cristians d’Alcoi.
 2. Es concedirà una quantitat fixa de 6.000 € per a persones físiques o jurídiques que tingueren més de 2 treballadors a data 13 de març, quan es va anunciar per part de l’Ajuntament i l’Associació de Sant Jordi l’ajornament de les festes de Moros i Cristians d’Alcoi.

REQUISITS PER A SER PERSONA O EMPRESA BENEFICIÀRIA

A l’efecte d’aquest programa, s’entén per empresa o professional vinculat a les festes de moros i cristians aquell empresari o professional que desenvolupe la seua activitat dins dels epígrafs següents i acredite la seua vinculació especial a les Festes d’Alcoi:


DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR

1. La sol·licitud normalitzada haurà d’estar firmada digitalment per la persona interessada o el seu representant legal i ha d’acompanyar-se obligatòriament de la documentació següent:

A. En cas de persona física:

En cas contrari, haurà d’aportar de manera obligatòria la documentació acreditativa del compliment dels requisits indicats en el paràgraf anterior.

B. En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:

En cas contrari, s’ha d’aportar de manera obligatòria la documentació acreditativa del compliment dels requisits indicats en el paràgraf anterior.

 

2. Declaració Responsable firmada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre:

 

3. Si es tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió d’aquest, juntament amb l’últim certificat de no tindre deutes posteriors a la concessió de l’ajornament.

 

4. Autorització per a la consulta interactiva per part de l’òrgan gestor per a verificar el compliment dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), davant la Seguretat Social (TGSS).

En cas contrari, s’ha d’aportar de manera obligatòria la documentació acreditativa del compliment dels requisits indicats en el paràgraf anterior.

 

5. La vinculació a les Festes de Moros i Cristians d’Alcoi s’acreditarà mitjançant:

Certificat de l’Associació d’Artesans de Moros i Cristians d’Alcoi (AMICA) segons el qual la persona sol·licitant té la condició d’artesà de les Festes de Moros i Cristians d’Alcoi per a les activitats:

Certificat de l’Associació de Sant Jordi en cas de les activitats corresponents a


OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són obligacions de les beneficiàries:


JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

La justificació de les ajudes es realitza amb la presentació de la declaració responsable que conté el compromís de mantindre l’activitat empresarial durant 6 mesos, com a mínim, a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud de la subvenció.


PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

 1. El pagament d’aquestes subvencions es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.
 2. En cas d’incompliment de les obligacions, si és el cas, detallades en aquesta convocatòria, el Servei Gestor iniciarà d’ofici expedient administratiu que, amb audiència prèvia a la persona interessada, proposarà a l’òrgan que va concedir la subvenció la iniciació de procediment de reintegrament dels fons no justificats, juntament amb la liquidació dels interessos de demora corresponents.

NOTIFICACIÓ

En el tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi.


CONTACTE PER A RESOLUCIÓ DE DUBTES

Contacte Foment Ocupacio VLC


PREGUNTES FREQÜENTS

 1. Es poden utilitzar altres formularis diferents dels que acompanyen les bases?
  No. És imprescindible utilitzar els formularis que acompanyen les bases.

 2. Puc esmenar dins del termini de sol·licitud?
  Sí. Per a això haurà de dirigir-se a la Seu Electrònica → tràmits d’interés → aportació requerida → adjuntar la documentació que vulga aportar.

 3. La Fitxa de manteniment de tercers ha d’anar segellada pel banc?
  Sí, ha d’anar segellada i firmada, de conformitat amb l’annex 3 de les bases de la convocatòria. No obstant això, si la fitxa ja consta en la nostra base de dades, no cal que l’aporte, indique-ho i ho verificarem.

 4. La presentació de la sol·licitud, ha de ser telemàtica?
  Sí.

Enllaç al tràmit