Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

PROGRAMA PER AL FOMENT DE L´OCUPACIÓ, MITJANÇANT L´ATORGAMENT D’AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES D´ALCOI, PER EMPRESES DEL MUNICIPI. ANY 2020.

Agora-alcoi                    logo_ayuntamiento

 

Banner Foment Ocupación REACTIVA ALCOI 2020 VLC

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per a poder omplir correctament els formularis, cal utilitzar l’última versió d’Adobe Acrobat Reader DC.

https://get.adobe.com/es/reader/

Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi, TRÀMITS, i a l’Oficina de Registre de Documents de l’Ajuntament d’Alcoi.


OBJECTE DEL PROGRAMA

L’objecte de la convocatòria és fomentar la contractació de persones aturades del municipi, per empreses d’Alcoi; se subvencionaran els contractes laborals de duració igual o superior a 6 mesos, a jornada completa, realitzats per empreses d’Alcoi de fins a 250 treballadors/res. També per a la consolidació dels llocs de treball temporal i per al manteniment dels llocs de treball afectats per ERTOS en autònoms i micropimes. D’altra banda, amb l’objectiu de fer front a la bretxa que afecta les dones en allò que es refereix a l’ocupació en la nostra societat, l’Ajuntament d’Alcoi, mitjançant aquest programa, tracta de fomentar la contractació de dones, i així continuar avançant cap a la igualtat.


CRÈDIT PRESSUPOSTARI

La quantitat destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 200.000 €, del pressupost municipal vigent, consignada en l’aplicació 06433-23101-47910, subvencions REACTIVA ALCOI. Aquest import podrà incrementar-se, segons disponibilitat pressupostària i d’acord amb les sol·licituds presentades, sense necessitat de nova convocatòria.


IMPORT DE LES AJUDES

 1. Es concedirà un import de 1.000,00 € per cada contractació de com a mínim 6 mesos a jornada completa, que facen les empreses o entitats sense ànim de lucre (fundacions, associacions, ONGDs…) que es troben al corrent de les seues obligacions fiscals i laborals, disposen de centres de treball a Alcoi, de fins a 250 treballadors/res en la plantilla i contracten treballadors/res aturats d’Alcoi.

  L’import serà de 1.500,00 € quan la persona contractada siga dona, major de 55 anys, menor de 25 anys, o aturat de llarga duració.
  L’import serà de 3.000,00 € si el contracte que es formalitza és indefinit, i de 4.000,00 € si es contracta una treballadora amb caràcter indefinit.

 2. Es concedirà un import de 1.500,00 € a les empreses o entitats sense ànim de lucre (fundacions, associacions, ONGDs…) que es troben al corrent de les seues obligacions fiscals i laborals, disposen de centres de treball a Alcoi, de fins a 250 treballadors/res en la plantilla i realitzen la conversió d’un contracte temporal a indefinit, i l’import serà de 2.000,00 € si el contracte indefinit és a una treballadora.

 3. Es concedirà un import de 1.500,00 € als autònoms i micropimes que reincorporen tots els seus treballadors d’un ERTO i es comprometen a mantenir-los contractats durant un període de 12 mesos des de la finalització de l’ERTO.

En cas que el nombre de sol·licituds amb dret a l’ajuda supere l’import total del crèdit pressupostari, es realitzarà un prorrateig entre totes aquestes.


REQUISITS PER A SER PERSONA O EMPRESA BENEFICIÀRIA

 1. Podran sol·licitar aquestes ajudes: pimes, micropimes, autònoms, altres col·lectius subjectes a mutualitats, empreses o entitats sense ànim de lucre (fundacions, associacions, ONGDs ...) de fins a 250 treballadors en la plantilla.
  1. Que es troben al corrent de les seues obligacions fiscals i laborals.
  2. Que el seu centre de treball estiga a Alcoi.
  3. Que estiguen donats d’alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i en el Cens d’Obligats Tributaris en el moment de presentació de la sol·licitud.
  4. Que no es troben incursos en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal (AEAT), Autonòmica, amb la Tresoreria municipal i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest requisit s’ha de complir des de la data de presentació de la sol·licitud fins al moment del pagament de la subvenció.
  5. Haver justificat qualsevol subvenció que haja rebut amb anterioritat de l’Ajuntament d’Alcoi, sempre que el termini de justificació estiga finalitzat.

 2. En el cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, s’ha de nomenar una persona representant apoderada, amb poders suficients per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes que preveu l’article 11.3 LGS, l’agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre’s fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.
 3. Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.


DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR

1. La sol·licitud normalitzada haurà d'estar firmada per la persona interessada o el seu representant legal i ha d’acompanyar-se obligatòriament de la documentació següent:

A) En cas de persona física:

En cas contrari aportar de manera obligatòria la documentació acreditativa del compliment dels requisits recollits en el paràgraf anterior.

B)  En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:

C) En cas d’entitats sense finalitats de lucre (fundacions, associacions, ONGDs…)

Si es tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud la resolució de concessió d’aquest, juntament amb l’últim certificat de no tenir deutes posteriors a la concessió de l’ajornament.

2. Declaració Responsable firmada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre:
3. Autorització per a la consulta interactiva per part de l’òrgan gestor per a verificar el compliment dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), davant la Seguretat Social (TGSS).

En cas contrari, aportar de manera obligatòria la documentació acreditativa del compliment dels requisits recollits en el paràgraf anterior.


OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són obligacions de les beneficiàries:


JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

La justificació de les ajudes es realitza amb la presentació de la documentació que s’acompanya a la sol·licitud, que comprén tota la documentació relativa a la contractació del treballador i la Declaració Responsable que conté els compromisos de:


PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

 1. El pagament d’aquestes subvencions es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.
 2. En cas d’incompliment de les obligacions, si és el cas, detallades en aquesta convocatòria, el Servei Gestor iniciarà d’ofici expedient administratiu que, amb audiència prèvia a la persona interessada, proposarà a l’òrgan que va concedir la subvenció la iniciació de procediment de reintegrament dels fons no justificats, juntament amb la liquidació dels interessos de demora corresponents.

NOTIFICACIÓ

En el tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi.


CONTACTE PER A RESOLUCIÓ DE DUBTES

Contacte Foment Ocupacio VLC

 


PREGUNTES FREQÜENTS

1. Si he demanat una altra subvenció, puc optar a les ajudes del Programa per al Foment de l’Ocupació, mitjançant l’atorgament d’ajudes per a la contractació de persones desocupades d’Alcoi, per Empreses del municipi, any 2020?

Les ajudes del Programa per al Foment de l’Ocupació, mitjançant l’atorgament d’ajudes per a la contractació de persones desocupades d’Alcoi, per Empreses del municipi, any 2020, no és incompatible amb altres; no obstant això, si ha sol·licitat una altra subvenció de caràcter autonòmic o nacional, haurà de consultar les bases d’aquesta per a veure si aquella té incompatibilitat.

Les ajudes establides en la clàusula 4.1 del Programa són incompatibles amb:

Les ajudes establides en la clàusula 4.2 del Programa són incompatibles amb:

Les ajudes establides en la clàusula 4.3 del Programa són incompatibles amb les subvencions autonòmiques a la contractació que hagen establit o puguen establir una obligació de manteniment de la plantilla que resulte coincident amb el que estableix aquesta clàusula (4.3).

2. En cas que em concediren diverses ajudes i foren incompatibles, què faig?
Haurà d’informar l’Ajuntament de la situació i decidir amb quina es quedaria.

Si l’Ajuntament li haguera abonat l’import de l’ajuda, en cas de renunciar a aquesta, hauria de tornar l’import amb els interessos, tal com apareix en el punt 8 de les bases del Programa per al Foment de l’Ocupació, mitjançant l’atorgament d’ajudes per a la contractació de persones desocupades d’Alcoi, per Empreses del municipi, any 2020.

3. Es poden usar altres formularis diferents dels que acompanyen les bases?
No. És imprescindible utilitzar els formularis que acompanyen les bases. La seua no- presentació donarà lloc a l’esmena posterior.

4. Ho puc esmenar dins del termini de sol·licitud?
Sí. Per a això haurà de dirigir-se a la Seu Electrònica → tràmits d’interés → aportació requerida → adjuntar la documentació que vulga aportar, o bé presentar-los a l’Oficina de Registre de Documents de l’Ajuntament d’Alcoi.

5. La fitxa de manteniment de tercers ha d’anar segellada pel banc?
Sí, ha d’anar segellada i firmada, de conformitat amb l’annex 3 de les bases de la convocatòria. No obstant això, si la fitxa ja consta en la nostra base de dades, no cal que l’aporte, indique-ho i ho verificarem.

6. La presentació de la sol·licitud ha de ser telemàtica?
Es pot presentar de forma telemàtica en:

https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/CarpetaPublic/doEventAPP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV&DETALLE=6269000033586383107711&lang=CA

O de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Alcoi.