Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

Comunicació de crema

Finca on es realitzarà la crema

Persona responsable de la crema

Dades de la crema

  •     Marges, cunetes i sèquies  
  • * Escriu els caràcters que veus en la imatge


NOTA IMPORTANT: Les comunicacions de crema per internet, que se sol·liciten els divendres després de les 13 hores, es tramitaran com si s'hagueren sol·licitat el següent dia laboral, o siga el dilluns següent (per tant tindran efecte a partir del dissabte següent).

Nota: les dades facilitades per vosté seran incloses en un fitxer la titularitat del qual és de l’Excm. Ajuntament d’Alcoi. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la petició manifestada / les peticions manifestades en aquest document.
D’acord amb el que es disposa en la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si és el cas, oposició, tot enviant una sol•licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, adreçada a l’Excm. Ajuntament d’Alcoi (plaça d’Espanya, 1 – CP 03801 - Alcoi), o per mitjà de l’entrega de la sol•licitud davant de l’Ajuntament amb l’exhibició del DNI original. Si té qualsevol dubte, podrà adreçar-se a l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament d’Alcoi.