Està en: Àrees > Medi Ambient > Notíces - històric

Notícies

Publicada el dia 25/11/2022
Termini de presentació de reclamacions i suggeriments per a l'aprovació del Pla Local de Gestió de Residus.

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 7 d'octubre de 2022, va acordar aprovar inicialment el Pla Local de Gestió de Residus d'Alcoi.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l'expedient instruït queda sotmés a informació pública per termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per a la presentació de reclamacions i suggeriments que s'estimen oportunes. En cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional.

Es poden presentar reclamacions i suggeriments a través dels següents mitjans:
- Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi: Catàleg de tràmits / Tots els tràmits / Sol·licitud de propòsit general.
- Registre General d'Entrada, amb cita prèvia (https://citaprevia.alcoi.org/)
- Per qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini presentació: des del 26 de novembre al 26 de desembre

Documents:

- Edicte (pdf)

Marc legal (pdf)

Memòria de serveis (pdf)

Memòria de planificació (pdf)

Guia de separació de residus (pdf)

Document de síntesis (pdf)