Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ D'HORTS SOCIALS

Publicada el dia 31/10/2018

Els aspirants disposen d'un termini de 10 dies, a comptar des des de la data de publicació d’aquest Edicte en la pàgina web de l’Ajuntament, per l’esmena de deficiències. Transcorregut l’indicat termini, quedaran exclosos aquells sol·licitants que no hagen fet les esmenes corresponents i s’elevarà a definitiva la llista provisional.

Llista provisional

 

Tornar