Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

BAN MUNICIPAL: Campanya per al control i eliminació de la processionària del pi

Publicada el dia 07/02/2017

L'Ajuntament d’Alcoi ha iniciat la campanya per al control i eliminació de la plaga de la processionària i per aquest motiu l'alcalde ha dictat el Ban Municipal següent:

"Antonio Francés Pérez, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Alcoi, FAIG SABER:

Per part d’aquest Ajuntament d’Alcoi s’ha iniciat la campanya per al control i eliminació de la plaga de la processionària (Thaumetopoea pityocampa), la qual inclou el tractament dels pins dels terrenys de titularitat pública i la inspecció de les parcel·les de propietat privada que, per les seves característiques, es considera que tenen un risc potencial.

Per aquest motiu, i davant el risc que suposa la presència d’aquestes bosses d’insectes per als vianants i veïns, es recorda el contingut de l’article número 14 l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana d’Alcoi, publicada en Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 71 de data 15 d’abril de 2008:

- Els propietaris de solars, terrenys, patis interiors de les illes de cases, galeries comercials i semblants, hauran de mantenir-los (...) en les degudes condicions d’higiene, salubritat i seguretat, incloent-hi les tasques de desinsectació, desratització i desinfecció.

L’incompliment del punt anterior podrà ser sancionat, d’acord amb l’establert en l’ordenança anteriorment esmentada, sense perjudici de les responsabilitats penals o civils que siguen procedents i dels possibles costos en cas d’execució subsidiària municipal.

Aquest ban es dicta d’acord amb les facultats que confereix a l’Alcaldia l’article 124.4.g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, addicionada per la Llei 53/2003, de 16 de desembre, sobre mesures per a la modernització del govern local.

Alcoi, 3 de febrer de 2017"

 

 

Tornar