Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA NOVA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG D'ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS LOCAL D'ALCOI

Publicada el dia 11/05/2017

S’obri un període d’informació pública de 30 dies, comptadors a partir del dia 11/05/17, data d'inserció de l'edicte de l'Alcaldia en el Butlletí Oficial de la Província.

L’expedient estarà exposat en el Departament de Medi Ambient, ubicat al carrer Pintor Canosa número 10 d'Alcoi, a fi que les persones o entitats interessades puguen examinar-lo i presentar-hi les reclamacions, propostes, suggeriments i/o al·legacions que consideren convenients.

Edicte BOP d'11/05/17