Notícies

Publicada el dia 22/12/2022
Aprovació provisional de l’acord relatiu al 'Reglament d’Honors i Distincions per a l’Ajuntament d’Alcoi'.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 2 de desembre de 2022, ha aprovat provisionalment l’acord relatiu al 'Reglament d’Honors i Distincions per a l’Ajuntament d’Alcoi'.

De conformitat amb el que disposa el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i en compliment del que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província, perquè puga ser examinat i si és el cas es formulen les al·legacions que s'estimen convenients.

Durant aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que consideren adients. Tindran la consideració d'interessats els subjectes assenyalats en l'art. 18 del TRLHL.

En el cas que no es presenten reclamacions o suggeriments durant el període d'informació pública, s'entendrà aprovada definitivament la aprovació de l’ ordenança. En cas de presentar-se reclamacions o suggeriments, hauran de ser resoltes pel Ple, el qual haurà de pronunciar-se així mateix sobre l'aprovació definitiva.

Termini de presentació: des del 21 de desembre de 2022 al 2 de febrer de 2023.

Documents: