Notícies

Publicada el dia 13/02/2023
Aprovació definitiva del 'Reglament d’Honors i Distincions per a l’Ajuntament d’Alcoi'

El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi en sessió ordinària celebrada el 2 de desembre de 2022 va aprovar inicialment el Reglament d’Honors i Distincions per a l’Ajuntament d’Alcoi i es va obrir un període d’informació pública i audiència als interessats durant un termini de trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 240 de data 20/12/22 per a la presentació de reclamacions i suggeriments per part de les persones o entitats interessades.

Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions motiu pel qual, en compliment d’allò disposat en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 30 de data 13 de febrer de 2023 el text íntegre d’aquesta normativa, per a la seua posterior entrada en vigor.

Documents: