Notícies

Publicada el dia 05/06/2023
Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament d’Alcoi

El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi en sessió ordinària celebrada el 13 de març de 2023 va aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament d’Alcoi i es va obrir un període d’informació pública i audiència als interessats durant un termini de trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 50 de data 13/03/23 i al tauler d’anuncis de la seua seu electrònica municipal, per a la presentació de reclamacions i suggeriments per part de les persones o entitats interessades.

Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions motiu pel qual, en compliment d’allò disposat en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 107 de data 5 de juny de 2023 el text íntegre d’aquesta normativa.

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat completament en el Butlletí Oficial de la Província i haver transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Edicte (pdf)