Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Agenda

« octubre, 2019 »
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Taller "Treballar les emocions amb gossos"

Taller de Cuina "Gastronomia del Món"

Taller "Treballar les emocions amb gossos"

Taller de Dibuix

Taller "Treballar les emocions amb gossos"

CASA DEL TERROR

Banners

Web Alcoi Participa

40 Aniversari associacions veïnals

Llista de correu
Butlletí de notícies

Buzón ciudadano

Autorització a menors de 18 anys per a la participació en las activitats

Inscripció Activitats PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS XIQUETS/XIQUETES 2019

Formulari imprimible

IMPORTANT: Imprescindible presentar el formulari firmat abans de l'activitat, bé el mateix dia bé remetent-ho al correu alcoiparticipa@alcoi.org

 • DADES DEL PARE/MARE O TUTOR/TUTORA LEGAL

  Nom i cognoms (*)

 • D.N.I. (*)

 • Adreça (*)

 • Població (*)

 • Codi postal (*)

 • Telèfon 1 (*)

 • Telèfon 2

 • Correu electrònic (*)

 • INSCRIPCIÓ (menor d'edat)

  Nom i congnoms (*)

 • D.N.I.

 • Data de naixement (*)

 • Edat (*)

 • Curs (*)

 • Col·legi (*)

 • Telèfon

 • Correu electrònic

 • Al·lèrgies o malalties destacades

 • ACTIVITAT A LA QUAL S'INSCRIU (*)

 • AUTORITZACIONS

  AUTORITZE el meu fill a participar en l'activitat abans ressenyada. (Veure nota 1)

 • AUTORITZE la publicació d'imatges. (Veure nota 2)

 • Marcant aquesta casella expresse el meu consentiment per al tractament d'imatges que puguen recollir-se en el transcurs de la/les activitat/s, les quals poden ser objecte de publicació en mitjans i xarxes socials d'aquest Ajuntament.
  Les imatges no seran cedides a terceres parts, excepte en els supòsits previstos per la Llei.

 • Autoritze la seua publicació en els següents mitjans i xarxes socials:

  Pàgina web de l'Ajuntament d'Alcoi

 • Pàgina web Alcoi Participa

 • Facebook

 • Instagram

 • Twitter

 • Codi de verificació (*)


 • Tots els camps marcats amb (*) són obligatoris.

 •  

Nota 1. Autoritze el meu fill a participar en l'activitat abans ressenyada (eximint de tota responsabilitat al personal de la Regidoria de Participació Ciutadana i Regidoria de Joventut davant qualsevol situació danyosa i perjudicial que poguera produir-se i renunciant a tota reclamació indemnitzable que puga ocórrer a conseqüència d'aquells actes o omissions perjudicials causats pel meu fill/a), amb les condicions i responsabilitats de les quals he sigut informat/da i que organitza la Regidoria de Participació Ciutadana i la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alcoi.

 

Nota 2. Atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pels quals es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). L'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcoi sol·licita el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar les imatges i/o filmar, les imatges en les quals apareguen individualment o en grup els seus fills/as realitzant diferents activitats en què participen.

 

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades de caràcter persones que ens ha facilitat van a ser incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Àrea de Participació Ciutadana. La seua principal finalitat és la concessió del permís del que s’ha exposat. Assabentat i conforme amb l'exposat, vostè consenteix i expressament ens autoritza perquè tractem les seues dades personals que voluntàriament facilita, segons les finalitats exposades en aquest escrit. Si desitja accedir a aquest fitxer, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seues dades pot fer-ho en qualsevol moment per escrit o a l'adreça electrònica alcoiparticipa@alcoi.org