Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Agenda

« de juny, 2020 »
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Banners

Web Alcoi Participa

40 Aniversari associacions veïnals

Llista de correu
Butlletí de notícies

Buzón ciudadano

Autorització a menors de 18 anys per a la participació en las activitats

Inscripció Activitats PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS XIQUETS/XIQUETES 2019

Formulari imprimible

IMPORTANT: Imprescindible presentar el formulari firmat abans de l'activitat, bé el mateix dia bé remetent-ho al correu alcoiparticipa@alcoi.org

 • DADES DEL PARE/MARE O TUTOR/TUTORA LEGAL

  Nom i cognoms (*)

 • D.N.I. (*)

 • Adreça (*)

 • Població (*)

 • Codi postal (*)

 • Telèfon 1 (*)

 • Telèfon 2

 • Correu electrònic (*)

 • INSCRIPCIÓ (menor d'edat)

  Nom i congnoms (*)

 • D.N.I.

 • Data de naixement (*)

 • Edat (*)

 • Curs (*)

 • Col·legi (*)

 • Telèfon

 • Correu electrònic

 • Al·lèrgies o malalties destacades

 • ACTIVITAT A LA QUAL S'INSCRIU (*)

 • AUTORITZACIONS

  AUTORITZE el meu fill a participar en l'activitat abans ressenyada. (Veure nota 1)

 • AUTORITZE la publicació d'imatges. (Veure nota 2)

 • Marcant aquesta casella expresse el meu consentiment per al tractament d'imatges que puguen recollir-se en el transcurs de la/les activitat/s, les quals poden ser objecte de publicació en mitjans i xarxes socials d'aquest Ajuntament.
  Les imatges no seran cedides a terceres parts, excepte en els supòsits previstos per la Llei.

 • Autoritze la seua publicació en els següents mitjans i xarxes socials:

  Pàgina web de l'Ajuntament d'Alcoi

 • Pàgina web Alcoi Participa

 • Facebook

 • Instagram

 • Twitter

 • Codi de verificació (*)


 • Tots els camps marcats amb (*) són obligatoris.

 •  

Nota 1. Autoritze el meu fill a participar en l'activitat abans ressenyada (eximint de tota responsabilitat al personal de la Regidoria de Participació Ciutadana i Regidoria de Joventut davant qualsevol situació danyosa i perjudicial que poguera produir-se i renunciant a tota reclamació indemnitzable que puga ocórrer a conseqüència d'aquells actes o omissions perjudicials causats pel meu fill/a), amb les condicions i responsabilitats de les quals he sigut informat/da i que organitza la Regidoria de Participació Ciutadana i la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alcoi.

 

Nota 2. Atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pels quals es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). L'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcoi sol·licita el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar les imatges i/o filmar, les imatges en les quals apareguen individualment o en grup els seus fills/as realitzant diferents activitats en què participen.

 

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades de caràcter persones que ens ha facilitat van a ser incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Àrea de Participació Ciutadana. La seua principal finalitat és la concessió del permís del que s’ha exposat. Assabentat i conforme amb l'exposat, vostè consenteix i expressament ens autoritza perquè tractem les seues dades personals que voluntàriament facilita, segons les finalitats exposades en aquest escrit. Si desitja accedir a aquest fitxer, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seues dades pot fer-ho en qualsevol moment per escrit o a l'adreça electrònica alcoiparticipa@alcoi.org