Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Banners

Web Alcoi Participa

40 Aniversari associacions veïnals

Llista de correu
Butlletí de notícies

Buzón ciudadano

Anunci publicació en el BOP número 32 de data 17/02/2020 de la aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 7 de febrer de 2020, va aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcoi.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l'expedient instruït queda sotmès a informació pública per termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 32 de data 17/02/2020, dins dels quals els interessats podran consultar l'expedient en horari d'oficina en el Departament de Participació Ciutadana, i, en el seu cas, presentar les reclamacions o suggeriments que estimen oportuns.

En cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional.

El que es fa públic per a general coneixement.

A data 04/12/2014, es va fer la següent publicació:

Des del Departament de Participació Ciutadana estem iniciant un procés participatiu per a renovar el reglament que regula la participació a Alcoi, ja que l'anterior reglament de l'any 2000 en alguns aspectes importants ha quedat un poc desfasat.

Com a principals reptes per al nou reglament tenim:

  1. Ordenar i ampliar els drets a participar en la gestió pública municipal.
  2. Millorar els canals de comunicació entre l'ajuntament i els ciutadans.
  3. Recolzar i fomentar el teixit associatiu d'Alcoi.
  4. Reforçar un Consell de Ciutat, com a punt de trobada i de decisió de tota la participació d'Alcoi.
  5. Ordenar i millorar els diversos consells sectorials.
  6. Posar en marxa noves maneres de treballar més participatives a l'administració.
  7. Formar, realitzar activitats per a aprendre a participar.

En definitiva, crear una ciutat més humana, participativa i solidària. Una ciutat còmoda, on es puga participar.

De moment hem començat una sèrie de reunions i d'explicacions del document de treball base amb algunes entitats, com per exemple amb les Associacions de Veïns, els grups polítics de l'Ajuntament i amb algunes associacions que formen part dels diversos consells sectorials d'Alcoi.

Ací compartim tres documents de treball (en pdf):

Per a estar informats/des i per a participar, com a entitat o com a persona particular, podeu demanar-ho al correu participacio@alcoi.org, o també seguir-nos a la pàgina de facebook Alcoi Participa.