Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Benestar animal

Denúncies d’ofici o a instància de part en el cas de condicions inadequades dels animals, ja siguen de companyia o a explotacions de ramats al termini municipal d’Alcoi.

L’Ajuntament, en qualitat d’autoritat sanitària local, té competència per al seguiment administratiu i sanitari de vetlar pel correcte estat sanitari dels animals, ja siguen de companyia o dels que pertanyen a explotacions agràries que hi haja al terme municipal d’Alcoi, independentment del lloc on es troben, així com vetlar per les condicions en què es transporten.

La legislació aplicable és variada, depenent de les característiques de l’espècie animal de la qual es tracte. La Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú a les administracions públiques i la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic faculta les administracions locals per a imposar les sancions administratives escaients que deriven d’una tinença inadequada o del maltractament als animals.

TRAMITACIÓ

Es distingeixen dues formes d’obrir un expedient de benestar animal.