Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Infraccions a les ordenances municipals sobre la tinença d’animals en l’entorn humà.

Com es classifiquen les infraccions?

Les infraccions a esta Ordenança es classificaran en:

Es consideren infracciós administratives lleus, l’incompliment de qualsevol de les obligacions establides en l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals en l’entorn humà i no compreses en les greus o molt greus.

Tota infracció greu o molt greu podrà comportar com a sanció accessòria la confiscació, decomís, esterilització o sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de l’establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació d’ensinistrador.

Quines són les infraccions lleus?

 1. La possessió de gossos no censats.
 2. No disposar de les fitxes o arxius dels animals objecte de vacunació o tractament o que estos estiguen incomplets.
 3. El transport inadequat per via pública, excepte en el cas dels potencialment perillosos (regulats posteriorment).
 4. La venda o donació a menors de díhuit anys o incapacitats, sense l’autorització dels que tinguen la seua pàtria potestat o la seua custòdia.
 5. Circular amb animals solts per vies i espais públics, amb collar o sense, excepte els considerats potencialment perillosos.
 6. No adoptar les mesures necessàries per a impedir que els animals embruten les voreres, els carrers o qualsevol dels recintes públics.
 7. No aportar les mesures oportunes per a evitar que els animals, que per qualsevol circumstància i d’una manera freqüent, produïsquen molèsties al veïnat.
 8. La presència d’animals en qualsevol classe de locals en què la normativa vigent la prohibisca.
 9. Qualsevol infracció a esta Ordenança que no estiga qualificada com a greu o molt greu.

Quines són les infraccions greus?

 1. La donació d’animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació, per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció onerosa.
 2. El manteniment d’animals sense l’alimentació o en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, o inadequades per a la pràctica de les cures i l’atenció necessària d’acord amb les necessitats etiológicas, segons raça o espècie.

  Es considera tal la tinença en el nucli urbà, nuclis de habitatges o zones qualificades com a sòl urbà residencial, d’animals considerats no domèstics, de ramaderia o de corral, així com alimentar fora de les zones o colònies controlades, o per part de les persones no autoritzades per l’Ajuntament.

 3. La no vacunació o no complir els calendaris de vacunacions corresponents o la no realització dels tractaments obligatoris. Tindrà esta consideració  no sotmetre’s a reconeixement veterinari a un animal, o  no complir les condicions requerides en el mateix, quan haja sigut causant d’agressió a persones o animals, incomplint la normativa vigent.
 4. L’incompliment per part dels establiments per al manteniment temporal d’animals, cria o venda dels mateixos, de qualsevol dels requisits i condicions establides en la normativa vigent.
 5. La filmació d’escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o patiment, sense autorització prèvia de l’òrgan competent de la Generalitat Valenciana.
 6. L’incompliment de l’obligació d’identificar a animals.
 7. Deixar solt un animal perillós o no adoptar les mesures necessàries per a evitar la seua escapada o pèrdua.
 8. Ometre la inscripció en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos.
 9. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense boç o no subjecte amb cadena curta, amb un màxim de dos metres i no extensible.
 10. El transport d’animals potencialment perillosos amb vulneració del que disposa la llei 50/1999 de 23 de desembre. Tindrà esta consideració l’incompliment dels articles 27,28 de l’Ordenança municipal sobre animals en l’entorn humà.
 11. La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les autoritats competents o els seus agents, amb vista al compliment de les obligacions establides en la normativa vigent i, així com el subministrament d’informació inexacta o de documentació falsa. Tindrà esta consideració el que establixen els articles 14, 38 de l’Ordenança ja esmentada.
 12. La reincidència en una infracció lleu.

Quines són les infraccions molt greus?

 1. El sacrifici d’animals amb patiments físics o psíquics, sense necessitat o causa justificada o amb tècniques diferents de les autoritzades per la legislació vigent.
 2. Els maltractaments o agressions físiques o psíquiques als animals.
 3. L’abandó dels animals.
 4. La filmació d’escenes amb animals que comporten crueltat, maltractament o patiment, quan el dany no siga simulat.
 5. L’esterilització, la pràctica de mutilacions o el sacrifici sense control veterinari.
 6. La venda ambulant d’animals.
 7. La cria i comercialització d’animals sense les llicències i permisos corresponents.
 8. Subministrar drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat.
 9. L’incompliment de l’article 5é de la Llei 4/94, de 8 de juliol.
 10. La utilització d’animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i altres activitats que indiquen crueltat o maltractament, podent ocasionar-los la mort, patiments o fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris; en este supòsit la imposició de la sanció corresponent segons la legislació vigent.
 11. La incitació als animals per a escometre o atacar contra les persones o altres animals, exceptuant els gossos de la policia.
 12. L’assistència sanitària als animals per part de les persones no facultades a tals efectes per la legislació vigent.
 13. Tindre gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
 14. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillosos a qui no tinga llicència.
 15. Ensinistrar animals potencialment perillosos per a activar la seua agressivitat o per a finalitats prohibides.
 16. Ensinistrar animals per a activar la seua agressivitat o finalitats prohibides.
 17. Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no tinga certificats de capacitació.
 18. L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals potencialment perillosos o la seua participació en ells, destinats a demostrar l’agressivitat dels animals.
 19. L’incompliment de declarar al facultatiu sanitari competent, a la major brevetat possible, l’existència de qualsevol símptoma que denotara l’existència d’una malaltia contagiosa o transmissible per a les persones.
 20. La reincidència d’una infracció greu. 

Normativa: