Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Registre d'animals de companyia i ramadería

Cens: empadronament de l’animal a nom del seu propietari i amb la residència del gos). Aquest procediment és regulat pel títol II de l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals de companyia a l’entorn humà i la legislació que siga vigent.

L’Ajuntament d’Alcoi, en l’exercici de les seues competències, ha establit un registre en el qual s’han d’inscriure els animals de companyia que la normativa estableix. Depenent de l’espècie i la raça, els terminis per a la inscripció dels animals al registre municipal varien. Un requisit imprescindible per a la inscripció és que el propietari siga veí d’Alcoi (empadronat a la nostra ciutat), empadronant així mateix tots els animals de companyia sempre que haja passat pel seu veterinari i tinga  la seua cartilla o passaport, d’acord amb l’espècie, així com  les vacunes i la identificació obligatòries d’acord amb la legislació vigent.

Les espècies que normalment tenim al nostre registre varien més. Cada vegada la ciutadania es consciencia més que, encara que no traga de casa l'animal  de companyia, ha de tenir un control sanitari i la documentació en regla. Aquesta documentació és obligatòria en la majoria dels casos o per al control del seu benestar, per al control quant a sanitat ramadera, quant a moviment i control d’espècies que no siguen autòctones de les nostres terres o que tinguen un fi que és permés molt esporàdicament.

Cal destacar l’obligatorietat del registre dels animals potencialment perillosos i els seus encreuaments, siga quina siga la seua espècie, pel possible perill de seguretat ciutadana que, a més, poden causar aquest tipus d’animals, encara que, si el propietari d’un d’aquests animals ho fa tot correctament, estem parlant d’animals com qualssevol altres, encara que amb una normativa més estricta que han de complir.

Les ordenances municipals sobre la tinença d’animals a l’entorn humà estableixen l’obligatorietat de la inscripció dels animals de companyia, per la qual cosa aquest Ajuntament pot requerir d’ofici la inscripció d’aquests en el registre. El cas d’omissió és una infracció greu i imputable amb una multa econòmica, després de la incoació de l’expedient corresponent.

TRAMITACIÓ

La tramitació del registre dels animals de companyia o ramaderia es pot fer:

Segons l’espècie i la raça, el vostre veterinari us aconsellarà quan és millor portar a terme els procediments esmentats anteriorment al vostre animal, encara que per als animals més comuns de registrar, que són els gossos, el termini és dels tres o quatre mesos, excepte els perillosos, que és de 15 dies des de la seua adquisició, llevat de les excepcions.