Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Registre d'animals potencialment perillosos

Es classifiquen per espècies i hi hauran de constar, com a mínim, les següents dades:

Dades personals

Dades de l’animal

Dades identificadores

Lloc habitual de residència.

Destinació de l’animal (companyia, guarda o vigilància, protecció, defensa, maneig de bestiar, caça, etc.).

Certificat de sanitat animal expedit per l’autoritat o el professional competent que acredite, amb periodicitat anual, la situació sanitària de l’animal i la inexistència de malalties o trastorns que el facen especialment perillós, amb indicació de l’autoritat que l’expedeix.

Tipus d’entrenament rebut per l’animal i identificació de l’entrenador.

Incidències

Incidents

TRAMITACIÓ