Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Sancions davant d’infraccions provades de les ordenances municipals

Quina quantia pot tindre una sanció administrativa per la tinença d’animals?

  1. Les sancions que vinguen derivades d’una verificació fefaent per part d’agents de l’autoritat per molèsties veïnals causada per tinença d’animals, sempre que siga d’una manera freqüent i no es prenguen les mesures que corresponguen per a evitar-ho,  amb multa entre 30,05 euros i 300,05 euros i, en cas de reincidència els animals podran ser-los confiscats per l’autoritat, que donarà als mateixos el destí que crega oportú. S’entendrà que hi ha reincidència quan en un període d’un any s’haguera sancionat dues o més vegades les conductes descrites.
  2. Les sancions també es classifiquen en lleus, greus o molt greus:

Les infraccions són sancionades amb multes de 30,05 euros a 18.030,36 euros, les relatives exclusivament a animals potencialment perillosos se sancionaran amb multes de 150,25 a 15.025,36 euros.

Amb multes de 150,25 euros a 300,51 euros, les relatives exclusivament a incompliments de la normativa sobre animals potencialment perillosos.

Amb multes de 2.404,05 euors a 15.025,30 euros, les relatives exclusivament a incompliments de la normativa sobre animals potencialment perillosos.

Normativa: