Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Reclamacions, opinions, suggeriments…

Altres:

Es podrà sol·licitar la seua expedició, és una targeta amb el mateix aspecte i grandària d’una targeta de crèdit però amb totes les dades necessàries per a ser presentats davant de l’Autoritat que se’l requerisca, tant en via pública com en el seu habitatge, davant de molèsties veïnals o altres. Esta targeta haurà de ser sol·licitada expressament i ocasionarà una taxa mínima per la seua expedició.

Es podrà sol·licitar la seua expedició, és una targeta amb el mateix aspecte i grandària d’una targeta de crèdit però amb totes les dades necessàries per a ser presentades davant de l’autoritat que la requerisca, tant en via pública com en el seu habitatge davant de molèsties veïnals o altres, respecte al propietari d’un animal potencialment perillós i les dades del seu animal. Esta targeta haurà de ser sol·licitada expressament i ocasionarà una taxa mínima (5,20 euros) per la seua expedició.

Preguntes freqüents:

 1. Com denunciar un habitatge insalubre?

  Presentant una instància davant del Registre General de l’Ajuntament amb totes les dades possibles sobre la situació i els implicats, omplida correctament.

 2. Com denuncie la pèrdua o sostracció del meu animal de companyia?

  Interposant la corresponent denúncia davant de la Policia Local de la nostra ciutat i deixant constància que es passen estos fets a les dependències de Sanitat Municipal i a l’entitat que gestione l’alberg caní municipal. En esta denúncia hauran de constar també totes les dades de l’animal, inclosa la seua descripció física o marca característica. Per descomptat com més prompte millor, perquè un animal sol i solt en la via pública és un perill de seguretat ciutadana.

 3. Com denunciar un abandó o maltractament animal?

  Estes situacions són quasi impossibles de demostrar davant d’una actuació administrativa, però davant de qualsevol dubte es poden assessorar telefonant al Departament de Sanitat, tel. 96 553 71 60 o a la Societat Protectora d’Animals i Plantes d’Alcoi, per la seua gran implicació. En certs casos i donada l’existència de referència en el codi penal el més adequat és la via judicial sempre que es tinga proves, ja que les administració no pot jutjar, només valorar les proves objectives que es tinguen, podent arribar si està verificat com correspon a un expedient administratiu amb prohibició de tinença d’animals durant un temps tancat per la legislació vigent, sent la via judicial la que pot portar els fets per la via penal.

 4. Quan s’acull un animal en l’alberg municipal?

  A l’alberg municipal queden acollits aquells animals que es troben errants a la via pública, els confiscats per este Ajuntament després de la resolució corresponent i aquells que com a excepció i davant de presentació de la documentació que correspon, d’acord amb estatuts de l’entitat que gestiona l’alberg, no puga continuar estant amb el seu propietari legal (ex. persones majors que perden la capacitat de l’atenció adequada de l’animal).

 5. Quina documentació he de portar per a passejar el meu animal de companyia per la via pública?

  El document targeta on posa el núm. de registre i les dades i el document del RIVIA (targeta codi d’identificació animal).

  En cas dels animals potencialment perillosos, a més s’ha de portar la llicència administrativa que avala  poder estar en possessió d’un animal d’estes característiques.

  No tindre la documentació d’un animal de companyia si s’és requerida la seua presentació per part de l’autoritat és una infracció de les ordenances municipals, la sanció de la qual dependrà dels fets i documents que es demostre posseir respecte a la tinença de l’animal de companyia que es posseïsca, en el temps i forma que puga ser requerit.

  L’expedició bàsica del Registre d’animals i de la llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos en l’actualitat no comporta  pagament de cap taxa.

 6. Cal realitzar algun pagament per a la tinença d’un animal de companyia?

  L’expedició bàsica del registre d’animals i de la llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos, en l’actualitat no comporta pagament de cap taxa.

  Únicament s’aportarà a l’Ajuntament la taxa per l’expedició d’una targeta tipus targeta de crèdit, la tinença de la qual serà voluntària, perquè es continuaran expedint els documents en paper gratuïtament.

 7. Com puc obtindre el Nucli Zoològic?

  Després de l’obtenció de la llicència de l’Ajuntament o del certificat d’inexigibilidad, quant a l’autorització que es desitge obtindre d’esta administració, haurà d’acudir a la conselleria competent en la matèria per al seu tràmit definitiu, i després de verificar que realment pot establir legalment un Nucli zoològic, siga de l’espècie que siga, en la ubicació que es desitja.

  Pot assessorar-se telefonant directament a les dependències de Sanitat Municipal, tel. 96 553 71 60 o a la direcció territorial de la conselleria competent sítia en carrer Eixida Fraga, 9 (Cocentaina), tel. 96 654 43 01

Normativa orientativa:

ORDRE 3/2010, de 26 de gener, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es desenvolupa el procediment per a l’homologació dels cursos d’ensinistrador caní i el procediment d’inscripció en el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats. [2010/927] (DOCV núm. 6200 de 05.02.2010).