Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Llicéncies administratives per a la tinença d'animals potencialment perillosos

La legislació i la normativa vigent, en l’àmbit nacional, autonòmic i local per al desenvolupament de les competències delegades delimiten una sèrie d’espècies i de races d’animals com a potencialment perilloses, ja siga per a les persones, per a altres animals o per als béns particulars.

La Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, regula les condicions generals dels animals que, considerant-se de companyia, puguen generar situacions d’inseguretat per a les persones, els béns o altres animals. Aquesta norma es desenvolupa a la Comunitat Valenciana al DECRETO 16/2015, de 6 de febrero, del Consell, de modificación del Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, por el que se regula, en la Comunitat Valenciana, la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Les ordenances municipals arrepleguen els preceptes legals i estableixen les condicions en les quals es podran atorgar o denegar les llicències administratives per als animals potencialment perillosos.

També es consideren potencialment perilloses aquelles altres espècies que s’indiquen en l’annex I del Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença d’animals potencialment perillosos.

TRAMITACIÓ

 

1. Requisits per a la tinença d’un animal potencialment perillós:

a. Ser major d’edat i no estar incapacitat per a proporcionar les atencions necessàries a l’animal.

b. No haver sigut condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, en contra de la llibertat sexual i de la salut pública, d’associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.

c. No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà  impediment per a l’obtenció o, si és procedent, per a la renovació de la llicència, haver estat sancionat amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que en el moment de la sol•licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada haja estat complida íntegrament.

d. Disposar de capacitat física i aptitud psicoplògica per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

e. Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000 euros

2. Documentació que cal presentar:

a. Sol·licitud oficial, segons el formulari amb aquest efecte.

b. Declaracions jurades, segons el formulari amb aquest efecte.

c. Còpia del DNI / NIE / passaport.

d. Original i còpia de la pòlissa i del rebut justificatiu d’estar al corrent del pagament de l'assegurança.

e. Certificat mèdic oficial que acredite la capacitat física i l’aptitud psicològica per a la tinença d’aquest tipus d’animals.

f. Declaració jurada respecte que l'habitatge de l’animal potencialment perillós reuneix les condicions adequades per al benestar de l’animal i per evitar que aquest puga escapar, segons el document amb aquest efecte. Poden acompanyar a aquest document fotografies del recinte en què l’animal està vivint.

g. Certificat antecedents penals. Model de sol·licitud

h. Passaport de l’animal.

i. Aquelles altres obligacions que puguen ser requerides d’acord amb la legislació vigent.

3. La vigència de la llicència administrativa d’animals potencialment perillosos.

a. La vigència de la llicència administrativa d’animals potencialment perillosos és de cinc anys i pedrà la seua vigència si s’incompleixen les condicions necessàries per a la seu obtenció.

b. El propietari haurà de comunicar qualsevol variació de les dades que  figuren en un termini no superior a quinze dies des de que la variació es produeix. En el cas de pèrdua o robatori, la comunicació es realitzarà en un termini no superior a 48 hores.

4. Obligacions dels propietaris d’animals potencialment perillosos:

a. La presència d’aquestos animals en espais públics requereix l’ús de corretja o cadena de menys de 2 metres de longitud i no extensible, boç adequat, estar en possessió de la llicència administrativa per a la tinença d’aquest animal i no dur més d’un per persona.

b. Els animals que estiguen en una finca, casa de camp,xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre espai delimitat hauran d'estar nugats sempre que no es dispose d’un habitacle amb la superfície, alçada  i tancament adequats, per a protegir les persones o animals que accedisquen o s'acosten  a aquests llocs.