Està en: Àrees > Secretaria i Contractació

Relació de convenis

Núm. Dpt. Gestor Títol/Objecte Docum. Data Suscripció Inici
vigència

vigència
Obligacions econòmiques
Ajuntament
12016-2020 Comerç CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALCOI I MICROBANK (pdf) 04/08/2020 08/04/2020 31/12/2024 0€