Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners fiestas

Notícies

Consulta Tributària Online

Dades del consultant

 

Consulta

 • Condicions: Aquesta secció de consultes en l’àmbit de la gestió tributària municipal pretén informar el contribuyent, d’una forma ràpida i àgil, sobre els dubtes que tinga en l’aplicació dels tributs municipal
  Les respostes del’administració seran merament informatives i en cap cas tindran el caràcter de consultes vinculants en els termes establits pels articles 88 i 89 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
  La resposta no exonerà la persona consultant d’utilizar els procedimentes establits legalment per a solucionar la qüestió plantejada ni la consulta interromprà els terminis legals per al compliment de les obligacions ributàries.
  Les consultes es respondran per correu electrònic en el termini de 72 hores des que tinga entrada el crreu electrònic. Si el correu entra en un horari inhàbil, es computaran les 72 hores des de les 9 hores del dia hàbil següent. Del 25 de juliol al 5 de setembre el termini per a respondre serà de 15 dies.
  Les consultes es respondran de forma abstracta ense al.ludir casos concrets per la protecció de dades de tercers.
  No s’acceptaran consutles sobre qüestions que es troben recorregudes o en les quals on hi haja obert un procediment d’inspecció. Si s’arriba a emetre, no tindrà cap efecte.

 • * Escriu els caràcters que veus en la imatge


Nota: les dades facilitades per vosté seran incloses en un fitxer del qual la titularitat és de l’Excm. Ajuntament d’Alcoi. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la petició manifestada / les peticions manifestades en aquest document.

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), vosté pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si és el cas, oposició, tot enviant una sol•licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, adreçada a l’Excm. Ajuntament d’Alcoi (plaça d’Espanya, 1 – CP 03801 - Alcoi), o per mitjà de l’entrega de la sol•licitud davant de l’Ajuntament amb l’exhibició del DNI original. Si té qualsevol dubte, podrà adreçar-se a l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament d’Alcoi.