Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Obres de modificació i reforma en sòl urbà


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:


Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o a l'aspecte exterior i interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, siga quin siga el seu ús, que no suposen ampliació ni obra de nova planta (art. 214 b) LOTUP).

 Supòsits inclosos

 •Obres que requerisquen projecte (segons l'article 2.2 de la Llei Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació).


- Instal·lació d'ascensors i aparells elevadors.
- Obertura de buits en forjats d'unió de dos altures.
- Buits en fatxada que afecten murs de càrrega, forjats o estructura de l'edifici.
- Obres de consolidació o reparació estructural (recalçats, reforços estructurals,…).
- Qualsevol altra obra que represente una actuació en elements estructurals. (consolidació, reestructuració,…).

Resta d'obres (requeriran documentació tècnica)


En l'interior de l'edifici:


-Reparació de danys en elements comuns i/o privatius no estructurals (escales, portal, garatge, celobert, connexions, baixants, instal·lacions, etc.)
- Condicionament i redistribució d'elements privatius i/o comuns (distribució espai interior, rampes, etc.)


En l'exterior de l'edifici, en fatxades i cobertes:


- Reparació de danys no estructurals en elements comuns i/o privatius.
- Reposició d'elements compositius: esquerdejats, revocos, lluïts i estucats; neteja i pintura; manyeria, fusteria i persianes; canalons, baixants, vierteaguas, etc., que afecten la fatxada exclusivament.
- Reparats o impermeabilitzants.
- Reparacions puntuals en motlures, cornises, impostes i volades.

Supòsits excluïts


-Queden sotmeses a llicència urbanística les intervencions en fatxades i cobertes d'edificis que es troben en l'entorn de Béns d'Interés Cultural (BIC) o de Monuments de Rellevància Local (BRL), o es troben en un Conjunt Històric declarat com Bé d'Interés Cultural.
- Totes aquelles actuacions que comporten ampliació o obra de nova planta, en este cas es necessitarà la tramitació d'una llicència urbanística.
- Tota actuació en sòl no urbanitzable, siga quin siga el seu abast, requerix llicència urbanística i, si és el cas, Declaració d'Interés Comunitari (art. 200.1 LOTUP).
- Quan, a més de les obres, es requerisca procedir a una divisió horitzontal, es realitzaran conjuntament ambdós procediments (obra i divisió horitzontal) per mitjà de la sol·licitud d'una llicència urbanística (veure tràmit llicència urbanística LU1).