Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Obres de manteniment i reparació en sòl urbà


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:


Obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l'edificació que no requerisquen col·locació de bastimentada en via pública (art. 214 c) LOTUP).

Supòsits inclosos


a) Amb caràcter general:


  Les de mera conservació i manteniment que pretenguen la posada en ús de l'edifici, com la pintura de paraments interiors, substitució de paviments (sense superposició) i fusteries interiors, col·locació de falsos sostres, reparacions d'instal·lacions i servicis comuns que impliquen només substitucions puntuals dels seus elements, reparacions o substitució en les xarxes d'instal·lacions o servicis en l'interior de les vivendes (art. 56 a) PGOU vigent Alcoi).


b) Amb caràcter particular:


  En l'interior de vivendes, locals comercials, oficines, indústries,…:


a) Banys i neteges:


1. Substitució de revestiments (paviments, entaulellats, falsos sostres,…).
2. Substitució de sanitaris (si requerixen obra).
3. Reparació o millora d'instal·lacions (elèctriques, subministrament d'aigua, sanejament,…).


b) Cuines:


1. Substitució de revestiments (paviments, entaulellats, falsos sostres,…).
2. Substitució de mobles de cuina si requerixen obra.
3. Reparació o millora d'instal·lacions (elèctriques, subministrament d'aigua, sanejament,…).


c) Resta d'estades o recintes:


1. Escrostonats.
2. Lluïts i pintures.
3. Substitució de paviments sense superposició.
4. Fusteria interior.
5. Falsos sostres

Supòsits exclosos d'este tràmit.  Tots aquells que:


a) Suposen una alteració estructura o increment de càrregues.
b) Afecten l'aspecte exterior (fatxada i coberta) o la seua distribució interior.
c) Intervinguen en edificis catalogats o en tràmit de catalogació.
d) Obres situades en sòl no urbanitzable.