Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Altres obres i actuacions


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:

•L'execució d'obres d'urbanització per a dotar a la parcel·la les condicions de solar (art. 213 r) LOTUP).

•L'alçament de murs de fàbrica i el tanca (art. 213 l) LOTUP).

•Els desmuntes, les explanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que excedisquen de la pràctica ordinària de labors agrícoles (art. 213 i) LOTUP).

•L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres, excepte quan es tracte d'obres auxiliars o constitutives d'una instal·lació subjecta a autorització ambiental integrada o llicència ambiental i l'administració (art. 213 j) LOTUP).

•L'acumulació d'abocaments i el depòsit de materials aliens a les característiques pròpies del paisatge natural (art. 213 k) LOTUP).

•L'obertura de camins, així com la seua modificació o pavimentació (art. 213 n) LOTUP).