Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Obres i usos de caràcter provisional en sòl urbà i sòl urbanitzable


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:


•Es poden atorgar llicències per a usos i obres provisionals no previstos en el pla, sempre que no dificulten la seua execució ni el desincentiven, en sòl urbà sense edificar sobre el qual no existisca sol·licitud de llicència d'edificació o programa d'actuació aprovat o en tramitació, i en sòl urbanitzable sense programació aprovada.


•La provisionalitat de l'obra o ús ha de deduir-se de les pròpies característiques de la construcció o de circumstàncies objectives, com la viabilitat econòmica de la seua implantació provisional o l'escàs impacte social de la seua futura eradicació. Si els usos impliquen la realització d'alguna obra o instal·lació (a excepció de grues, bastides i elements auxiliars per a la construcció d'obres), l'autorització s'atorgarà subjecta al compromís de demolir o eradicar l'actuació quan vença el termini o es complisca la condició que s'establisca a l'autoritzar-la, amb renúncia a tota indemnització, que haurà de fer-se constar en el registre de la propietat abans d'iniciar l'obra o utilitzar la instal·lació.

•Supòsits:


Ocupació de la via pública: En cas de tramitar-se de forma separada a la llicència d'obres, tanques provisionals d'obres, ubicació de contenidors d'obra, sondeig de terrenys, instal·lacions de maquinària, bastimentades i fitacions, incloses les grues d'obres, implantació de casetes prefabricades d'obra,…


Un altre tipus de sòl: Carpes o altres instal·lacions semblants, grues d'obres en sòls privatius, ocupació de terrenys per firals, espectacles o altres actes a l'aire lliure, l'ocupació de terrenys per aparcaments provisionals de vehicles de motor,...