Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Ocupació de les edificacions en sòl urbà


sede electrónica pdf

 Objecte de la sol·licitud:

 

Supòsits inclosos en este tràmit:


•Ocupació d'edificis d'ús residencial i usos complementaris vinculats privats (garatges, locals per a ús exclusiu de reunió de la Comunitat de Propietaris, etc.)


Supòsits no inclosos en este tràmit:


•Immobles situats en sòl no urbanitzable, i en este cas s'haurà de tramitar una llicència d'ocupació (veure tràmit LU10 Llicència d'ocupació en sòl no urbanitzable).


•No serà necessària l'obtenció de l'ocupació quan l'edificació vaja a ser destinada a un ús no residencial per al que siga necessari el pertinent instrument d'intervenció ambiental o llicència d'obertura.


•En el cas d'un garatge independent (no vinculat a cap altre ús) resultarà necessari el pertinent instrument d'intervenció ambiental.