Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Comunicació de transmissió de llicència urbanística o declaració responsable


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:


•Les llicències urbanístiques podran ser transmeses amb caràcter general, havent de ser comunicada la transmissió, per escrit, a l'Ajuntament perquè assortisca plens efectes jurídics. La comunicació de la transmissió haurà de realitzar-se dins del termini de quinze dies a partir de que s'haja produït la mateixa, s'haja transmés en document privat o en document públic. En la comunicació, l'adquirent haurà de manifestar el seu compromís d'executar les obres conforme al contingut de la llicència urbanística atorgada i al projecte tècnic presentat per al seu atorgament.


•En el supòsit de Declaracions Responsables, el promotor podrà transmetre el seu dret a executar l'obra a un tercer sense la necessitat de tornar a presentar novament davant de l'Administració, la documentació tècnica i d'una altra índole que acompanyava a la declaració responsable presentada al seu dia. Perquè la transmissió assortisca plens efectes jurídics, haurà de ser comunicada a l'Ajuntament per mitjà d'un escrit en el que l'adquirent manifeste el seu compromís d'executar l'obra conforme al contingut de la declaració responsable efectuada pel promotor original.