Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Sol·licitud de pròrroga de la llicència urbanística o declaració responsable


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:

 

Sol·licitud de pròrroga d'execució d'obres amb llicència concedida o declaració responsable presentada.


•Es podran concedir pròrrogues dels anteriors terminis, per un temps no superior al contingut de forma inicial en la llicència, sempre que la llicència siga conforme amb l'ordenació urbanística vigent en el moment d'atorgament de la pròrroga.


•Es podrà concedir una pròrroga del termini indicat pel Promotor en la seua Declaració Responsable, per un temps no superior al contingut en la mateixa, per raons justificades i prèvia la seua sol·licitud pel Promotor, sempre que l'actuació siga conforme amb l'ordenació urbanística vigent en el moment de l'atorgament de la pròrroga.