Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Informe d e Avaluació de l'Edifici


Museu_arqueologic sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:


Informe d'avaluació de l'edifici (art.29 RDL 7/2015 i art. 180 LOTUP). Hauran de sol·licitar-ho:


•Els propietaris d'edificis de tipologia residencial de vivenda col·lectiva hauran de promoure la realització de l'informe IEE en els supòsits següents:


1.- En edificis d'antiguitat superior a 50 anys.


2.- Edificis els titulars del qual pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a obres de rehabilitació.


•L'informe haurà de realitzar-se almenys cada 10 anys.